Danh sách

Zero Balance Account (ZBA)

Zero Balance Account (ZBA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Balance Account (ZBA)/Zero Account Balance (ZBA) trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng

Unified Payment Interface (UPI)

Unified Payment Interface (UPI) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unified Payment Interface (UPI)/Giao diện thanh toán thống nhất (UPI) trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng

Treasury General Account

Treasury General Account là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Treasury General Account/Tài khoản Kho bạc chung trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng

Tiered-Rate Account

Tiered-Rate Account là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tiered-Rate Account/Tài khoản tầng-Rate trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng

Stored-Value Card

Stored-Value Card là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stored-Value Card/Thẻ lưu trữ giá trị trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng

Share Draft

Share Draft là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Share Draft/Chia sẻ Draft trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng

Share-Draft Account

Share-Draft Account là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Share-Draft Account/Chia sẻ Dự thảo Tài khoản trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng

Routing Transit Number

Routing Transit Number là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Routing Transit Number/Routing Số Transit trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng

Postdated

Postdated là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Postdated/Postdated trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng

Payroll Card

Payroll Card là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Payroll Card/thẻ biên chế trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng

Outstanding Check

Outstanding Check là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Outstanding Check/Kiểm tra xuất sắc trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng

Overdraft Protection

Overdraft Protection là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Overdraft Protection/Bảo vệ thấu chi trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng

Offline Debit Card

Offline Debit Card là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Offline Debit Card/Thẻ ghi nợ ẩn trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng

Negative Float

Negative Float là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Negative Float/phao tiêu cực trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng

Insufficient Funds Defined

Insufficient Funds Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Insufficient Funds Defined/Quỹ không đủ Defined trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng

Float Time Defined

Float Time Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Float Time Defined/Float Time Defined trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng

Checkbook

Checkbook là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Checkbook/tập ngân phiếu trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng

Check Representment

Check Representment là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Check Representment/Kiểm tra Tái trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng

Cashier’s Check

Cashier’s Check là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Cashier’s Check/Kiểm tra thủ quỹ của trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng