Danh sách

Unsatisfied Judgment Fund

Unsatisfied Judgment Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unsatisfied Judgment Fund/Quỹ Judgment không được đáp ứng trong Tài chính gia đình - Tài chính cá nhân

Unemployment Income

Unemployment Income là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unemployment Income/thu nhập thất nghiệp trong Tài chính gia đình - Tài chính cá nhân

Military Bank

Military Bank là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Military Bank/Ngân hàng quân đội trong Tài chính gia đình - Tài chính cá nhân

Military Clause

Military Clause là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Military Clause/khoản quân sự trong Tài chính gia đình - Tài chính cá nhân

Means Test

Means Test là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Means Test/có nghĩa là thử nghiệm trong Tài chính gia đình - Tài chính cá nhân

Household Income

Household Income là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Household Income/Thu nhập hộ gia đình trong Tài chính gia đình - Tài chính cá nhân

Immediate Family Defined

Immediate Family Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Immediate Family Defined/Ngay lập tức gia đình Defined trong Tài chính gia đình - Tài chính cá nhân

G.I. Bill

G.I. Bill là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng G.I. Bill/G.I. Hóa đơn trong Tài chính gia đình - Tài chính cá nhân

Financial Infidelity

Financial Infidelity là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Financial Infidelity/Ngoại tình tài chính trong Tài chính gia đình - Tài chính cá nhân

ACCRA Cost Of Living Index (COLI)

ACCRA Cost Of Living Index (COLI) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng ACCRA Cost Of Living Index (COLI)/ACCRA chi phí sinh hoạt Index (coli) trong Tài chính gia đình - Tài chính cá nhân