Danh sách

Winsorized Mean Definition

Winsorized Mean Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Winsorized Mean Definition/Winsorized bình Definition trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Weighted

Weighted là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weighted/weighted trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Weighted Average Cost of Equity (WACE)

Weighted Average Cost of Equity (WACE) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weighted Average Cost of Equity (WACE)/Weighted Chi phí trung bình của vốn chủ sở hữu (WACE) trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Terminal Value (TV)

Terminal Value (TV) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Terminal Value (TV)/Thiết bị đầu cuối giá trị gia tăng (TV) trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Story Stock

Story Stock là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Story Stock/câu chuyện cổ trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

SEC Form S-1 Definition

SEC Form S-1 Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SEC Form S-1 Definition/SEC Mẫu S-1 Định nghĩa trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Research Note

Research Note là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Research Note/nghiên cứu Note trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Random Factor Analysis

Random Factor Analysis là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Random Factor Analysis/Phân tích yếu tố ngẫu nhiên trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Price to Free Cash Flow

Price to Free Cash Flow là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Price to Free Cash Flow/Giá thành Miễn phí Cash Flow trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Price Multiple

Price Multiple là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Price Multiple/Giá Nhiều trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Platykurtosis

Platykurtosis là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Platykurtosis/Platykurtosis trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Patent Cliff

Patent Cliff là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Patent Cliff/Cliff bằng sáng chế trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Overcast

Overcast là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Overcast/u ám trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Net Worth

Net Worth là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Net Worth/Worth net trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Neglected Firm Effect

Neglected Firm Effect là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Neglected Firm Effect/Lơ Hiệu lực thi hành Công ty trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Net Institutional Sales (NIS)

Net Institutional Sales (NIS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Net Institutional Sales (NIS)/Kinh doanh chế Net (NIS) trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Metrics

Metrics là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Metrics/Metrics trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Market Risk Premium

Market Risk Premium là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Market Risk Premium/Thị trường rủi ro cao cấp trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Macro Environment

Macro Environment là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Macro Environment/Môi trường vĩ mô trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Hedge Clause

Hedge Clause là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Hedge Clause/khoản Hedge trong Phân tích cơ bản - Đầu tư