Danh sách

Williams Act

Williams Act là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Williams Act/Đạo luật Williams trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Yellow Knight

Yellow Knight là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yellow Knight/vàng Hiệp sĩ trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

White Knight

White Knight là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng White Knight/Hiệp sĩ trắng trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Whitemail

Whitemail là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Whitemail/Whitemail trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

White Squire

White Squire là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng White Squire/trắng Squire trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Whitewash Resolution Definition

Whitewash Resolution Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Whitewash Resolution Definition/Nghị quyết Definition minh oan trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Whisper Stock

Whisper Stock là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Whisper Stock/Whisper Cổ trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

War Chest

War Chest là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng War Chest/chiến tranh ngực trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Virtual Data Room (VDR)

Virtual Data Room (VDR) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Virtual Data Room (VDR)/Ảo Phòng dữ liệu (VDR) trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Vertical Integration

Vertical Integration là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vertical Integration/Nhập theo chiều dọc trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Vertical Merger

Vertical Merger là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vertical Merger/Sáp nhập theo chiều dọc trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Variable Interest Entity (VIE)

Variable Interest Entity (VIE) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variable Interest Entity (VIE)/Biến Lãi Entity (VIE) trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Tuck-In Acquisition

Tuck-In Acquisition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tuck-In Acquisition/Tuck-Trong Acquisition trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Toehold Purchase

Toehold Purchase là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Toehold Purchase/mua hàng chỗ đứng trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Target Firm

Target Firm là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Target Firm/Công ty mục tiêu trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Takeover Artist

Takeover Artist là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Takeover Artist/tiếp quản Artist trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Takeover Bid

Takeover Bid là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Takeover Bid/Bid tiếp quản trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Takeunder

Takeunder là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Takeunder/Takeunder trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Takeover

Takeover là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Takeover/Đảm nhận trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Sweetheart Deal

Sweetheart Deal là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sweetheart Deal/Sweetheart Deal trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán