Danh sách

Voidable Contract

Voidable Contract là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voidable Contract/Hợp đồng vô hiệu trong Luật doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Vicarious Liability

Vicarious Liability là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vicarious Liability/Trách nhiệm liên đới trong Luật doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Predatory Pricing

Predatory Pricing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Predatory Pricing/Giá cắt cổ trong Luật doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Musharakah

Musharakah là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Musharakah/Musharakah trong Luật doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Licensing Fee

Licensing Fee là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Licensing Fee/Lệ phí cấp giấy phép trong Luật doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Hold Harmless Clause

Hold Harmless Clause là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Hold Harmless Clause/Giữ khoản Vô hại trong Luật doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Grandfather Clause

Grandfather Clause là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Grandfather Clause/khoản ông nội trong Luật doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ