Danh sách

Zvi Griliches

Zvi Griliches là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zvi Griliches/ Nhà kinh tế học Zvi Griliches trong Kinh tế học - Kinh tế

Yuppie

Yuppie là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yuppie/yuppie trong Kinh tế học - Kinh tế

World Economic Forum (WEF)

World Economic Forum (WEF) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng World Economic Forum (WEF)/Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trong Kinh tế học - Kinh tế

Wholesale Trade

Wholesale Trade là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wholesale Trade/Bán buôn trong Kinh tế học - Kinh tế

Walrasian Market

Walrasian Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Walrasian Market/thị trường Walras trong Kinh tế học - Kinh tế

Walras’ Law Definition

Walras' Law Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Walras' Law Definition/Walras Definition Luật trong Kinh tế học - Kinh tế

Voodoo Economics

Voodoo Economics là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voodoo Economics/voodoo Kinh tế trong Kinh tế học - Kinh tế

Variance Inflation Factor

Variance Inflation Factor là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variance Inflation Factor/Sai Lạm phát Yếu tố trong Kinh tế học - Kinh tế

Uptick

Uptick là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uptick/uptick trong Kinh tế học - Kinh tế

Upper Class Defined

Upper Class Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Upper Class Defined/Upper Lớp Defined trong Kinh tế học - Kinh tế

United Nations (UN)

United Nations (UN) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng United Nations (UN)/Liên Hợp Quốc (UN) trong Kinh tế học - Kinh tế

Underconsumption

Underconsumption là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underconsumption/Underconsumption trong Kinh tế học - Kinh tế

Underemployment

Underemployment là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underemployment/Thiếu việc làm trong Kinh tế học - Kinh tế

Uberrimae Fidei Contract

Uberrimae Fidei Contract là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uberrimae Fidei Contract/Uberrimae Fidei Hợp đồng trong Kinh tế học - Kinh tế

True Cost Economics

True Cost Economics là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng True Cost Economics/Kinh tế Chi phí thực trong Kinh tế học - Kinh tế

Trickle-Down Theory

Trickle-Down Theory là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trickle-Down Theory/Chảy-Down Theory trong Kinh tế học - Kinh tế

Traditional Theory of Capital Structure

Traditional Theory of Capital Structure là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Traditional Theory of Capital Structure/Lý thuyết truyền thống của cơ cấu vốn trong Kinh tế học - Kinh tế

Trade Surplus

Trade Surplus là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade Surplus/Thặng dư thương mại trong Kinh tế học - Kinh tế

Trade War

Trade War là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade War/chiến tranh thương mại trong Kinh tế học - Kinh tế

Trade

Trade là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade/Buôn bán trong Kinh tế học - Kinh tế