Danh sách

Silver Certificate

Silver Certificate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Silver Certificate/Chứng chỉ bạc trong Kim loại - Hàng hoá

Silver ETF

Silver ETF là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Silver ETF/ETF bạc trong Kim loại - Hàng hoá

Silver Standard

Silver Standard là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Silver Standard/bạc chuẩn trong Kim loại - Hàng hoá

Silver Thursday

Silver Thursday là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Silver Thursday/bạc thứ năm trong Kim loại - Hàng hoá

Platinum

Platinum là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Platinum/bạch kim trong Kim loại - Hàng hoá

Palladium

Palladium là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Palladium/sự che chở trong Kim loại - Hàng hoá

Mr. Copper

Mr. Copper là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Mr. Copper/Ông Copper trong Kim loại - Hàng hoá

Mint Ratio

Mint Ratio là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Mint Ratio/Tỷ lệ Mint trong Kim loại - Hàng hoá

London Metal Exchange (LME)

London Metal Exchange (LME) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng London Metal Exchange (LME)/London Metal Exchange (LME) trong Kim loại - Hàng hoá

London Spot Fix

London Spot Fix là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng London Spot Fix/London ngay Fix trong Kim loại - Hàng hoá

Iridium

Iridium là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Iridium/Iridium trong Kim loại - Hàng hoá

Ingot

Ingot là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Ingot/phôi trong Kim loại - Hàng hoá

Doctor Copper

Doctor Copper là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Doctor Copper/bác sĩ đồng trong Kim loại - Hàng hoá

Copper

Copper là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Copper/Đồng trong Kim loại - Hàng hoá

Bullion Coins

Bullion Coins là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bullion Coins/Coins vàng trong Kim loại - Hàng hoá

Bullion Market

Bullion Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bullion Market/thị trường vàng trong Kim loại - Hàng hoá