Danh sách

Zero-Coupon Bond

Zero-Coupon Bond là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Coupon Bond/Trái phiếu không lãi suất trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Yield Curve Risk

Yield Curve Risk là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yield Curve Risk/Đường cong rủi ro năng suất trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Yield Spread

Yield Spread là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yield Spread/Năng suất Spread trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Yield To Average Life

Yield To Average Life là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yield To Average Life/Năng suất trung bình vào cuộc sống: trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Yield To Call

Yield To Call là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yield To Call/Mang lại Để Gọi trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Yield To Worst (YTW)

Yield To Worst (YTW) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yield To Worst (YTW)/Mang lại Để tệ nhất (YTW) trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Yield

Yield là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yield/Năng suất trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Yankee Bond Defined

Yankee Bond Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yankee Bond Defined/Yankee Bond Defined trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

War Bond

War Bond là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng War Bond/chiến tranh Bond trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Warehousing

Warehousing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Warehousing/Kho bãi trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

U.S. Savings Bond Adjustment

U.S. Savings Bond Adjustment là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng U.S. Savings Bond Adjustment/Adjustment Hoa Kỳ Tiết kiệm Bond trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Uncommitted Facility

Uncommitted Facility là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uncommitted Facility/Cơ sở không bị giam trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Undated Issue

Undated Issue là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Undated Issue/Issue không ghi ngày tháng trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Unamortized Bond Discount

Unamortized Bond Discount là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unamortized Bond Discount/Giảm Bond Unamortized trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Unamortized Bond Premium

Unamortized Bond Premium là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unamortized Bond Premium/Unamortized Bond cao cấp trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Trust Indenture

Trust Indenture là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trust Indenture/tin tưởng khế ước trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Trust Certificate

Trust Certificate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trust Certificate/Chứng chỉ tin cậy trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Treasury Bond (T-Bond)

Treasury Bond (T-Bond) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Treasury Bond (T-Bond)/Kho bạc Bond (T-Bond) trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Treasury STRIPS

Treasury STRIPS là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Treasury STRIPS/DẢI Kho bạc trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Treasury Yield

Treasury Yield là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Treasury Yield/Kho bạc Năng suất trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu