Danh sách

Zero Uptick

Zero Uptick là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Uptick/zero uptick trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Widow Maker

Widow Maker là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Widow Maker/Widow maker trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Wash

Wash là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wash/Rửa trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Wash Trading

Wash Trading là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wash Trading/Thương mại Wash trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Volume of Trade

Volume of Trade là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Volume of Trade/Khối lượng Thương mại trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Unwind

Unwind là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unwind/bung ra trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Upside

Upside là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Upside/upside trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Underwater

Underwater là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underwater/dưới nước trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Underlying Asset Definition

Underlying Asset Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underlying Asset Definition/Định nghĩa tài sản tiềm ẩn trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Unchanged

Unchanged là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unchanged/không đổi trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Trading Margin Excess Definition

Trading Margin Excess Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trading Margin Excess Definition/Giao dịch Margin thừa Definition trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Trading Plan

Trading Plan là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trading Plan/kế hoạch kinh doanh trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Trading Session

Trading Session là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trading Session/Tổng phiên giao dịch trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Trading Strategy

Trading Strategy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trading Strategy/Chiến lược giao dịch trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Trade Signal

Trade Signal là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade Signal/tín hiệu thương mại trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Trade Trigger

Trade Trigger là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade Trigger/Triển Kích hoạt trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Trading Floor

Trading Floor là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trading Floor/Sàn giao dịch trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Trading Account

Trading Account là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trading Account/TÀI kHOẢN GIAO DỊCH trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Trading Book

Trading Book là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trading Book/Kinh doanh Sách trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Touchline

Touchline là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Touchline/đường biên trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch