Danh sách

William F. Sharpe

William F. Sharpe là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng William F. Sharpe/William F. Sharpe trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Wash Sale

Wash Sale là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wash Sale/rửa bán trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Vanilla Strategy

Vanilla Strategy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vanilla Strategy/Chiến lược Vanilla trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Value

Value là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Value/Giá trị trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Value Averaging

Value Averaging là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Value Averaging/giá trị trung bình trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Unweighted Index

Unweighted Index là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unweighted Index/Index không trọng số trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Upper Management

Upper Management là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Upper Management/Quản lý Upper trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Unsuitable Investment (Unsuitability)

Unsuitable Investment (Unsuitability) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unsuitable Investment (Unsuitability)/Đầu tư không phù hợp (không phù hợp) trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Unrealized Gain

Unrealized Gain là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unrealized Gain/Lợi nhuận chưa thực hiện trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Unrealized Loss

Unrealized Loss là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unrealized Loss/Mất chưa thực hiện trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Uniform Prudent Investor Act (UPIA)

Uniform Prudent Investor Act (UPIA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uniform Prudent Investor Act (UPIA)/Luật đầu tư thận trọng Uniform (UPIA) trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Undervalued

Undervalued là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Undervalued/định giá thấp trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Unconstrained Investing

Unconstrained Investing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unconstrained Investing/Đầu tư không bị giới hạn trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Turnkey Cost

Turnkey Cost là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Turnkey Cost/Chi phí chìa khóa trao tay trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Turtle

Turtle là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Turtle/Rùa trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Trailing Earnings Per Share (EPS)

Trailing Earnings Per Share (EPS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trailing Earnings Per Share (EPS)/Trailing Thu nhập mỗi cổ phiếu (EPS) trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Trailing

Trailing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trailing/trailing trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Trade Date

Trade Date là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade Date/ngày thương mại trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Top-Down Investing

Top-Down Investing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Top-Down Investing/Đầu tư Top-Down trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Time Horizon

Time Horizon là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Time Horizon/Hiện Horizon trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư