Danh sách

Unlimited Marital Deduction

Unlimited Marital Deduction là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unlimited Marital Deduction/Trích hôn nhân không giới hạn trong Kế hoạch tài sản - Kế hoạch nghỉ hưu

Uniform Simultaneous Death Act

Uniform Simultaneous Death Act là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uniform Simultaneous Death Act/Luật Chết đồng thời thống nhất trong Kế hoạch tài sản - Kế hoạch nghỉ hưu

Transfer on Death (TOD)

Transfer on Death (TOD) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Transfer on Death (TOD)/Chuyển Về Cái Chết (TOD) trong Kế hoạch tài sản - Kế hoạch nghỉ hưu

Probate

Probate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Probate/sự kiểm nhận trong Kế hoạch tài sản - Kế hoạch nghỉ hưu

Power of Attorney

Power of Attorney là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Power of Attorney/Giấy ủy quyền trong Kế hoạch tài sản - Kế hoạch nghỉ hưu

Payable On Death (POD)

Payable On Death (POD) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Payable On Death (POD)/Phải nộp On Death (POD) trong Kế hoạch tài sản - Kế hoạch nghỉ hưu

Notice To Creditors

Notice To Creditors là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Notice To Creditors/Thông báo cho các chủ nợ trong Kế hoạch tài sản - Kế hoạch nghỉ hưu

Next of Kin

Next of Kin là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Next of Kin/Đời sau trong Kế hoạch tài sản - Kế hoạch nghỉ hưu

Legacy Planning

Legacy Planning là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Legacy Planning/Kế hoạch Legacy trong Kế hoạch tài sản - Kế hoạch nghỉ hưu

Intestate

Intestate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Intestate/không có làm trong Kế hoạch tài sản - Kế hoạch nghỉ hưu

Income in Respect of a Decedent (IRD)

Income in Respect of a Decedent (IRD) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Income in Respect of a Decedent (IRD)/Thu nhập trong sự tôn trọng của người đã chết (IRD) trong Kế hoạch tài sản - Kế hoạch nghỉ hưu

Healthcare Power Of Attorney (HCPA)

Healthcare Power Of Attorney (HCPA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Healthcare Power Of Attorney (HCPA)/Chăm sóc sức khỏe Power Of Attorney (HCPA) trong Kế hoạch tài sản - Kế hoạch nghỉ hưu

Form 706-NA Overview

Form 706-NA Overview là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Form 706-NA Overview/Mẫu 706-NA Tổng quan trong Kế hoạch tài sản - Kế hoạch nghỉ hưu

Estate Planning

Estate Planning là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Estate Planning/Kế hoạch sản trong Kế hoạch tài sản - Kế hoạch nghỉ hưu

Crummey Trust

Crummey Trust là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Crummey Trust/Crummey ủy thác trong Kế hoạch tài sản - Kế hoạch nghỉ hưu

Administration Bond

Administration Bond là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Administration Bond/Bond Quản trị trong Kế hoạch tài sản - Kế hoạch nghỉ hưu