Danh sách

Uniform Premarital Agreement Act

Uniform Premarital Agreement Act là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uniform Premarital Agreement Act/Luật Hợp đồng trước hôn nhân đồng phục trong Hôn nhân & Liên minh - Tài chính gia đình

Prenuptial Agreement

Prenuptial Agreement là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Prenuptial Agreement/Thoã thuận tiền hôn nhân trong Hôn nhân & Liên minh - Tài chính gia đình

Postnuptial Agreement

Postnuptial Agreement là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Postnuptial Agreement/Hiệp định Postnuptial trong Hôn nhân & Liên minh - Tài chính gia đình

Married Filing Separately

Married Filing Separately là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Married Filing Separately/Kết hôn khai thuế riêng trong Hôn nhân & Liên minh - Tài chính gia đình

Is There Still a Marriage Penalty?

Is There Still a Marriage Penalty? là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Is There Still a Marriage Penalty?/Có Vẫn một hình phạt Hôn nhân? trong Hôn nhân & Liên minh - Tài chính gia đình

Marital Property

Marital Property là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Marital Property/Tài sản hôn nhân trong Hôn nhân & Liên minh - Tài chính gia đình

Marital Trust

Marital Trust là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Marital Trust/Tín hôn nhân trong Hôn nhân & Liên minh - Tài chính gia đình

Joint Owned Property

Joint Owned Property là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Joint Owned Property/Sở hữu nước chung trong Hôn nhân & Liên minh - Tài chính gia đình

Innocent-Spouse Rule

Innocent-Spouse Rule là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Innocent-Spouse Rule/Innocent-phối ngẫu Rule trong Hôn nhân & Liên minh - Tài chính gia đình

Institute For Divorce Financial Analysts (IDFA)

Institute For Divorce Financial Analysts (IDFA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Institute For Divorce Financial Analysts (IDFA)/Viện Đối với Ly dị Các nhà phân tích tài chính (IDFA) trong Hôn nhân & Liên minh - Tài chính gia đình

Gift Splitting

Gift Splitting là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Gift Splitting/Chia quà tặng trong Hôn nhân & Liên minh - Tài chính gia đình

The Four Cs of Buying Diamonds—and the Fifth C

The Four Cs of Buying Diamonds—and the Fifth C là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng The Four Cs of Buying Diamonds—and the Fifth C/Bốn Cs khi mua Kim cương và các Fifth C trong Hôn nhân & Liên minh - Tài chính gia đình

Form 8857: Request for Innocent Spouse Relief Definition

Form 8857: Request for Innocent Spouse Relief Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Form 8857: Request for Innocent Spouse Relief Definition/Mẫu 8857: Yêu cầu Innocent phối ngẫu Relief Definition trong Hôn nhân & Liên minh - Tài chính gia đình

Equitable Distribution

Equitable Distribution là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Equitable Distribution/Phân phối công bằng trong Hôn nhân & Liên minh - Tài chính gia đình

Dual Income, No Kids (DINK)

Dual Income, No Kids (DINK) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Dual Income, No Kids (DINK)/Kép thu nhập, Không Kids (DINK) trong Hôn nhân & Liên minh - Tài chính gia đình