Danh sách

Google Blogger

Google Blogger là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Google Blogger/Google Blogger trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Gator

Gator là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Gator/Gator trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Fortune 100

Fortune 100 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Fortune 100/fortune 100 trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Forbes

Forbes là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Forbes/Forbes trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)

Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)/Công ty Uỷ thác Lưu ký và Bù trừ (DTCC) trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Dotcom

Dotcom là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Dotcom/dotcom trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Central Registration Depository – CRD

Central Registration Depository – CRD là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Central Registration Depository – CRD/Trung tâm Lưu ký Đăng ký doanh nghiệp Trung ương - CRD trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Cambridge Analytica

Cambridge Analytica là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Cambridge Analytica/Cambridge Analytica trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Bre-X Minerals Ltd.

Bre-X Minerals Ltd. là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bre-X Minerals Ltd./Bre-X Khoáng sản Ltd. trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Bloomberg

Bloomberg là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bloomberg/Bloomberg trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Big Six Banks

Big Six Banks là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Big Six Banks/Big Six Ngân hàng trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

What Is Baidu?

What Is Baidu? là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng What Is Baidu?/Baidu là gì? trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Apple Pay (AAPL, GOOG)

Apple Pay (AAPL, GOOG) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Apple Pay (AAPL, GOOG)/Táo Pay (AAPL, GOOG) trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Apple iTunes (AAPL)

Apple iTunes (AAPL) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Apple iTunes (AAPL)/Apple iTunes (AAPL) trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Nielsen Corporation

Nielsen Corporation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Nielsen Corporation/AC Nielsen trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh