Danh sách

WorldCom

WorldCom là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng WorldCom/WorldCom trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

WordPress (CMS)

Wordpress (CMS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wordpress (CMS)/Wordpress (CMS) trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Underwriters Laboratories (UL)

Underwriters Laboratories (UL) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underwriters Laboratories (UL)/Underwriters Laboratories (UL) trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

UBS

UBS là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng UBS/UBS trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Trading House

Trading House là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trading House/Nhà kinh doanh trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Sallie Mae

Sallie Mae là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sallie Mae/Sallie Mae trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Salomon Brothers

Salomon Brothers là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Salomon Brothers/Salomon Brothers trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

PIMCO (Pacific Investment Management Co.)

PIMCO (Pacific Investment Management Co.) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng PIMCO (Pacific Investment Management Co.)/Pimco (Investment Management Co. Thái Bình Dương) trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

National Securities Clearing Corporation (NSCC)

National Securities Clearing Corporation (NSCC) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng National Securities Clearing Corporation (NSCC)/Tổng công ty thanh toán bù trừ chứng khoán quốc gia (NSCC) trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Defining a Nomination Committee

Defining a Nomination Committee là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Defining a Nomination Committee/Xác định một ủy ban đề cử trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

National Motor Freight Traffic Association (NMFTA)

National Motor Freight Traffic Association (NMFTA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng National Motor Freight Traffic Association (NMFTA)/Hiệp hội giao thông ô tô vận chuyển hàng hóa quốc gia (NMFTA) trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

MSCI Inc

MSCI Inc là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng MSCI Inc/MSCI Inc trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Moody’s Analytics

Moody's Analytics là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Moody's Analytics/Analytics Moody trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Mississippi Company

Mississippi Company là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Mississippi Company/Công ty Mississippi trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Merrill Lynch & Co.

Merrill Lynch & Co. là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Merrill Lynch & Co./Merrill Lynch & Co. trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Mass-Market Retailer

Mass-Market Retailer là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Mass-Market Retailer/Bán lẻ hàng loạt thị trường trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Lehman Brothers

Lehman Brothers là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Lehman Brothers/Anh em nhà Lehman trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Incumbent

Incumbent là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Incumbent/phận sự trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Hypermarket

Hypermarket là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Hypermarket/siêu thị lớn trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Global Crossing

Global Crossing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Global Crossing/Crossing toàn cầu trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh