Danh sách

Zero-Sum Game

Zero-Sum Game là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Sum Game/Zero-sum trò chơi trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Wild Card Option

Wild Card Option là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wild Card Option/Hoang dã Lựa chọn Thẻ trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Wild Card Play

Wild Card Play là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wild Card Play/Wild Card Chơi trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Weather Future

Weather Future là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weather Future/Tương lai thời tiết trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Warehouse Financing

Warehouse Financing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Warehouse Financing/Tài kho trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Variation Margin

Variation Margin là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variation Margin/Biến thể Margin trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Vault Receipt

Vault Receipt là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vault Receipt/Vault nhận trong Giao dịch kim loại - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Variable Price Limit

Variable Price Limit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variable Price Limit/Giá Hạn chế biến trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Trillion Cubic Feet (Tcf)

Trillion Cubic Feet (Tcf) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trillion Cubic Feet (Tcf)/Nghìn tỷ feet khối (TCF) trong Giao dịch năng lượng - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Troy Ounce

Troy Ounce là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Troy Ounce/Troy ounce trong Giao dịch kim loại - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Swing Option Definition

Swing Option Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Swing Option Definition/Swing Lựa chọn Definition trong Giao dịch năng lượng - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Sugar No.11

Sugar No.11 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sugar No.11/đường số 11 trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Spark Spread

Spark Spread là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Spark Spread/Spark Spread trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Sold-Out Market

Sold-Out Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sold-Out Market/Thị trường bán-Out trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Soft Commodity

Soft Commodity là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Soft Commodity/hàng hóa mềm trong Giao dịch hàng mềm - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Small Trader

Small Trader là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Small Trader/Trader nhỏ trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Short The Basis

Short The Basis là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Short The Basis/Ngắn Cơ sở trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Roll Yield Defined

Roll Yield Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Roll Yield Defined/Cuộn Năng suất Defined trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Roll Forward

Roll Forward là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Roll Forward/Cuộn về phía trước trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Retender

Retender là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Retender/Tái đấu thầu trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá