Danh sách

Ultrafast Trading

Ultrafast Trading là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Ultrafast Trading/Thương mại cực nhanh trong Kiến thức cơ bản về thuật toán & Giao dịch tự động - Giao dịch thuật toán

Quote Stuffing

Quote Stuffing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Quote Stuffing/Trích nhồi trong Giao dịch tần suất cao - Giao dịch thuật toán

Quantitative Analysis (QA)

Quantitative Analysis (QA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Quantitative Analysis (QA)/Phân tích định lượng (QA) trong Kiến thức cơ bản về thuật toán & Giao dịch tự động - Giao dịch thuật toán

Quantitative Trading Definition

Quantitative Trading Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Quantitative Trading Definition/Định nghĩa Thương mại định lượng trong Kiến thức cơ bản về thuật toán & Giao dịch tự động - Giao dịch thuật toán

Program Trading

Program Trading là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Program Trading/Thương mại chương trình trong Kiến thức cơ bản về thuật toán & Giao dịch tự động - Giao dịch thuật toán

Package Deal

Package Deal là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Package Deal/Deal gói trong Kiến thức cơ bản về thuật toán & Giao dịch tự động - Giao dịch thuật toán

High-Speed Data Feed

High-Speed Data Feed là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng High-Speed Data Feed/Tốc độ cao Nguồn cấp Dữ liệu trong Giao dịch tần suất cao - Giao dịch thuật toán

Fuzzy Logic

Fuzzy Logic là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Fuzzy Logic/Lập luận mờ trong Kiến thức cơ bản về thuật toán & Giao dịch tự động - Giao dịch thuật toán

Fine Tuning

Fine Tuning là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Fine Tuning/Tinh chỉnh trong Kiến thức cơ bản về thuật toán & Giao dịch tự động - Giao dịch thuật toán

Entropy

Entropy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Entropy/Sự hỗn loạn trong Kiến thức cơ bản về thuật toán & Giao dịch tự động - Giao dịch thuật toán

Arbitrage Trading Program (ATP)

Arbitrage Trading Program (ATP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Arbitrage Trading Program (ATP)/Chương trình Kinh doanh chênh lệch giá (ATP) trong Kiến thức cơ bản về thuật toán & Giao dịch tự động - Giao dịch thuật toán

Application Programming Interface (API)

Application Programming Interface (API) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Application Programming Interface (API)/Application Programming Interface (API) trong Kiến thức cơ bản về thuật toán & Giao dịch tự động - Giao dịch thuật toán