Danh sách

Wild Card Option

Wild Card Option là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wild Card Option/Hoang dã Lựa chọn Thẻ trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Wild Card Play

Wild Card Play là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wild Card Play/Wild Card Chơi trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Variation Margin

Variation Margin là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variation Margin/Biến thể Margin trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Roll Forward

Roll Forward là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Roll Forward/Cuộn về phía trước trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Interest Rate Future

Interest Rate Future là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Interest Rate Future/Lãi Future Rate trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Index Futures

Index Futures là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Index Futures/Futures Index trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Implied Rate

Implied Rate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Implied Rate/Tỷ lệ ngụ ý trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Heating Degree Day – HDD

Heating Degree Day - HDD là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Heating Degree Day - HDD/Bằng Sưởi Day - HDD trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Futures Pack

Futures Pack là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Futures Pack/Futures Gói trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Front Month

Front Month là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Front Month/Mặt trận Tháng trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Forex Futures

Forex Futures là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Forex Futures/Forex Futures trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Futures Commission Merchant – FCM

Futures Commission Merchant - FCM là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Futures Commission Merchant - FCM/Futures Commission Merchant - FCM trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Five Against Note Spread (FAN)

Five Against Note Spread (FAN) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Five Against Note Spread (FAN)/Năm Against Note Spread (FAN) trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Five Against Bond Spread (FAB)

Five Against Bond Spread (FAB) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Five Against Bond Spread (FAB)/Năm Against Bond Spread (FAB) trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Convenience Yield

Convenience Yield là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Convenience Yield/Thuận tiện Yield trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Commodity Futures Contract

Commodity Futures Contract là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Commodity Futures Contract/Commodity Futures Contract trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Cash-and-Carry-Arbitrage

Cash-and-Carry-Arbitrage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Cash-and-Carry-Arbitrage/Cash-and-Carry-Arbitrage trong Giao dịch hợp đồng tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá