Danh sách

William Dillard II

William Dillard II là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng William Dillard II/William Dillard II trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp

Ted English

Ted English là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Ted English/Ted tiếng Anh trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp

Stuart A. Miller

Stuart A. Miller là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stuart A. Miller/Stuart A. Miller trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp

Steve Ballmer

Steve Ballmer là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Steve Ballmer/Steve Ballmer trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp

Short-Swing Profit Rule

Short-Swing Profit Rule là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Short-Swing Profit Rule/Ngắn Swing Rule lợi nhuận trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp

Shai Agassi

Shai Agassi là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Shai Agassi/Shai Agassi trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp

Robert Crandall

Robert Crandall là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Robert Crandall/Robert Crandall trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp

Richard H. Anderson

Richard H. Anderson là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Richard H. Anderson/Richard H. Anderson trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp

Raúl Alarcón Jr.

Raúl Alarcón Jr. là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Raúl Alarcón Jr./Raúl Alarcón Jr. trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp

Rafael Miranda Robredo

Rafael Miranda Robredo là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Rafael Miranda Robredo/Rafael Miranda Robredo trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp

Peter R. Dolan

Peter R. Dolan là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Peter R. Dolan/Peter R. Dolan trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp

Who Is Nelson Peltz?

Who Is Nelson Peltz? là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Who Is Nelson Peltz?/Ai Nelson Peltz là? trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp

Michael Eisner

Michael Eisner là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Michael Eisner/Michael Eisner trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp

Michael L. Eskew

Michael L. Eskew là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Michael L. Eskew/Michael L. Eskew trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Mark Zuckerberg/Mark Zuckerberg trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp

Mad Hatter

Mad Hatter là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Mad Hatter/Mad Hatter trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp

Lawrence Ellison

Lawrence Ellison là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Lawrence Ellison/Lawrence Ellison trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp

Larry Ellison

Larry Ellison là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Larry Ellison/Larry Ellison trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp

Larry Montgomery

Larry Montgomery là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Larry Montgomery/Larry Montgomery trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp

Lakshmi Mittal

Lakshmi Mittal là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Lakshmi Mittal/Lakshmi Mittal trong Giám đốc điều hành - Lãnh đạo doanh nghiệp