Danh sách

Weak AI

Weak AI là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weak AI/yếu AI trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

Turing Test

Turing Test là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Turing Test/Phép thử Turing trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

Strong AI

Strong AI là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Strong AI/mạnh AI trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

Social Data

Social Data là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Social Data/dữ liệu xã hội trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

Robotic Process Automation (RPA)

Robotic Process Automation (RPA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Robotic Process Automation (RPA)/Robot Process Automation (RPA) trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

Return On Innovation Investment

Return On Innovation Investment là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Return On Innovation Investment/Return On Investment Innovation trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

Rate of Adoption

Rate of Adoption là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Rate of Adoption/Tỷ lệ nhận con nuôi trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

Quantum Computing

Quantum Computing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Quantum Computing/Tính toán lượng tử trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

Natural Language Processing (NLP)

Natural Language Processing (NLP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Natural Language Processing (NLP)/Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

NACHA

NACHA là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng NACHA/NACHA trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

Mobile Banking

Mobile Banking là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Mobile Banking/Mobile Banking trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

Machine Learning

Machine Learning là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Machine Learning/Machine Learning trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

Knowledge Engineering Defined

Knowledge Engineering Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Knowledge Engineering Defined/Kỹ thuật Kiến thức Defined trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

Insurtech

Insurtech là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Insurtech/Insurtech trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

Information Silo

Information Silo là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Information Silo/Thông tin Silo trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

Digital Transaction Management (DTM)

Digital Transaction Management (DTM) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Digital Transaction Management (DTM)/Quản lý giao dịch kỹ thuật số (DTM) trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

Cloud Storage

Cloud Storage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Cloud Storage/Lưu trữ đám mây trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

Business Logic

Business Logic là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Business Logic/logic kinh doanh trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

Artificial Neural Networks (ANN) Defined

Artificial Neural Networks (ANN) Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Artificial Neural Networks (ANN) Defined/Artificial Neural Networks (ANN) Defined trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

AI Winter

AI Winter là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng AI Winter/AI Winter trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư