Danh sách

Visual Basic for Applications (VBA)

Visual Basic for Applications (VBA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Visual Basic for Applications (VBA)/Visual Basic for Applications (VBA) trong Công nghệ tài chính - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động

Virtual Assistant

Virtual Assistant là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Virtual Assistant/Trợ lý ảo trong Công nghệ tài chính - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động

VeChain Definition

VeChain Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng VeChain Definition/VeChain Definition trong Công nghệ Blockchain - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động

Tokenized Equity

Tokenized Equity là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tokenized Equity/Vốn chủ sở hữu tokenized trong Công nghệ Blockchain - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động

Split Payment

Split Payment là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Split Payment/Tách thanh toán trong Công nghệ tài chính - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động

Small Order Execution System (SOES)

Small Order Execution System (SOES) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Small Order Execution System (SOES)/Thứ tự nhỏ Hệ thống Execution (SOES) trong Đầu tư tự động - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động

Social Payment

Social Payment là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Social Payment/Thanh toán xã hội trong Công nghệ tài chính - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động

Second Life Economy

Second Life Economy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Second Life Economy/Kinh tế Second Life trong Công nghệ tài chính - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động

Regtech

Regtech là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Regtech/Regtech trong Công nghệ tài chính - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động

Quick Response (QR) Code

Quick Response (QR) Code là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Quick Response (QR) Code/Quick Response (QR) Mã trong Công nghệ tài chính - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động

Proof of Assignment (PoA)

Proof of Assignment (PoA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Proof of Assignment (PoA)/Proof Hợp đồng chuyển nhượng (PoA) trong Công nghệ tài chính - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động

Payza

Payza là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Payza/Payza trong Công nghệ tài chính - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động

Open Source

Open Source là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Open Source/Mã nguồn mở trong Công nghệ tài chính - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động

Near-Field Communication (NFC)

Near-Field Communication (NFC) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Near-Field Communication (NFC)/Gần-Field Communication (NFC) trong Công nghệ tài chính - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động

Material Requirements Planning (MRP)

Material Requirements Planning (MRP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Material Requirements Planning (MRP)/Yêu cầu tài liệu Kế hoạch (MRP) trong Công nghệ tài chính - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động

Moore’s Law

Moore's Law là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Moore's Law/định luật Moore trong Công nghệ tài chính - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động

Mobile Commerce

Mobile Commerce là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Mobile Commerce/Thương mại di động trong Công nghệ tài chính - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động

Mass Payment

Mass Payment là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Mass Payment/Thanh toán khối lượng trong Công nghệ tài chính - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động

MasterCard Acquirer

MasterCard Acquirer là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng MasterCard Acquirer/MasterCard Acquirer trong Công nghệ tài chính - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động

Large Value Transfer System (LVTS)

Large Value Transfer System (LVTS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Large Value Transfer System (LVTS)/Giá trị lớn Hệ thống Chuyển (LVTS) trong Công nghệ tài chính - Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động