Danh sách

Zero Plus Tick

Zero Plus Tick là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Plus Tick/Zero Plus Tick trong Cổ phiếu - Đầu tư

Zero-Dividend Preferred Stock

Zero-Dividend Preferred Stock là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Dividend Preferred Stock/Zero-cổ tức cổ phiếu ưu đãi trong Cổ phiếu - Đầu tư

Y

Y là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Y/Y trong Cổ phiếu - Đầu tư

When Issued – WI

When Issued – WI là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng When Issued – WI/Khi đã phát hành - WI trong Cổ phiếu - Đầu tư

Whisper Number

Whisper Number là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Whisper Number/Số Whisper trong Cổ phiếu - Đầu tư

Weighted Average Market Capitalization

Weighted Average Market Capitalization là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weighted Average Market Capitalization/Weighted Vốn thị trường trung bình trong Cổ phiếu - Đầu tư

Voting Shares

Voting Shares là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voting Shares/Cổ phiếu có quyền biểu quyết trong Cổ phiếu - Đầu tư

Voting Trust Certificate

Voting Trust Certificate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voting Trust Certificate/Giấy chứng nhận ủy thác có quyền biểu quyết trong Cổ phiếu - Đầu tư

Vest Fleece

Vest Fleece là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vest Fleece/vest Fleece trong Cổ phiếu - Đầu tư

Variable Ratio Write Definition

Variable Ratio Write Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variable Ratio Write Definition/Tỷ lệ biến Write Definition trong Cổ phiếu - Đầu tư

Value Change

Value Change là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Value Change/Thay đổi giá trị trong Cổ phiếu - Đầu tư

Upstairs Market

Upstairs Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Upstairs Market/thị trường lầu trong Cổ phiếu - Đầu tư

Unsubscribed

Unsubscribed là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unsubscribed/đã hủy đăng ký trong Cổ phiếu - Đầu tư

Underwriting Spread Defined

Underwriting Spread Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underwriting Spread Defined/Bảo lãnh phát hành Spread Defined trong Cổ phiếu - Đầu tư

TSX Venture Exchange

TSX Venture Exchange là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng TSX Venture Exchange/TSX Venture Exchange trong Cổ phiếu - Đầu tư

Triple Play

Triple Play là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Triple Play/Kịch gồm ba phần trong Cổ phiếu - Đầu tư

Tracking Stock

Tracking Stock là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tracking Stock/Theo dõi Cổ trong Cổ phiếu - Đầu tư

Tombstone

Tombstone là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tombstone/có lông trong Cổ phiếu - Đầu tư

TMX Group

TMX Group là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng TMX Group/TMX Nhóm trong Cổ phiếu - Đầu tư

Theoretical Ex-Rights Price – TERP

Theoretical Ex-Rights Price – TERP là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Theoretical Ex-Rights Price – TERP/Lý thuyết Ex-Quyền Giá - TERP trong Cổ phiếu - Đầu tư