Danh sách

Yankee CD

Yankee CD là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yankee CD/Yankee CD trong Chứng chỉ tiền gửi (CDs) - Ngân hàng

Variable-Rate Certificate Of Deposit

Variable-Rate Certificate Of Deposit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variable-Rate Certificate Of Deposit/Tỷ lệ biến chứng chỉ tiền gửi trong Chứng chỉ tiền gửi (CDs) - Ngân hàng

Uninsured Certificate Of Deposit

Uninsured Certificate Of Deposit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uninsured Certificate Of Deposit/Giấy chứng nhận bảo hiểm tiền gửi trong Chứng chỉ tiền gửi (CDs) - Ngân hàng

Pre-Encashable Deposit

Pre-Encashable Deposit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Pre-Encashable Deposit/Pre-Encashable tiền gửi trong Chứng chỉ tiền gửi (CDs) - Ngân hàng

Negotiable Certificate Of Deposit (NCD)

Negotiable Certificate Of Deposit (NCD) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Negotiable Certificate Of Deposit (NCD)/Thỏa thuận chứng chỉ tiền gửi (NCD) trong Chứng chỉ tiền gửi (CDs) - Ngân hàng

Liquid Certificate Of Deposit

Liquid Certificate Of Deposit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Liquid Certificate Of Deposit/Giấy chứng nhận chất lỏng tiền gửi trong Chứng chỉ tiền gửi (CDs) - Ngân hàng

Jumbo CD

Jumbo CD là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Jumbo CD/Jumbo CD trong Chứng chỉ tiền gửi (CDs) - Ngân hàng

Fixed-Rate Certificate of Deposit

Fixed-Rate Certificate of Deposit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Fixed-Rate Certificate of Deposit/Lãi Suất Cố Định-Chứng chỉ tiền gửi trong Chứng chỉ tiền gửi (CDs) - Ngân hàng

Brokered Certificate of Deposit

Brokered Certificate of Deposit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Brokered Certificate of Deposit/Chứng chỉ tiền gửi của Brokered trong Chứng chỉ tiền gửi (CDs) - Ngân hàng

Bear CD

Bear CD là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bear CD/gấu CD trong Chứng chỉ tiền gửi (CDs) - Ngân hàng