Danh sách

UTXO

UTXO là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng UTXO/UTXO trong Bitcoin - Tiền ảo

Satoshi

Satoshi là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Satoshi/Satoshi trong Bitcoin - Tiền ảo

Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Satoshi Nakamoto/Satoshi Nakamoto trong Bitcoin - Tiền ảo

Proof of Work

Proof of Work là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Proof of Work/Bằng chứng làm việc trong Bitcoin - Tiền ảo

Lightning Network

Lightning Network là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Lightning Network/sét Mạng trong Bitcoin - Tiền ảo

Genesis Block

Genesis Block là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Genesis Block/Genesis Khối trong Bitcoin - Tiền ảo

Digital Copy

Digital Copy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Digital Copy/Bản sao số trong Bitcoin - Tiền ảo

Craig Wright

Craig Wright là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Craig Wright/Craig Wright trong Bitcoin - Tiền ảo

Convertible Virtual Currency

Convertible Virtual Currency là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Convertible Virtual Currency/Convertible ảo ngoại tệ trong Bitcoin - Tiền ảo

Complementary Currency

Complementary Currency là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Complementary Currency/bổ sung ngoại tệ trong Bitcoin - Tiền ảo

Block Reward

Block Reward là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Block Reward/khối thưởng trong Bitcoin - Tiền ảo

Bitcoin Whale

Bitcoin Whale là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bitcoin Whale/Bitcoin Whale trong Bitcoin - Tiền ảo

Bitcoin Exchange

Bitcoin Exchange là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bitcoin Exchange/Bitcoin Trao đổi trong Bitcoin - Tiền ảo

Bitcoin ATM

Bitcoin ATM là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bitcoin ATM/Bitcoin ATM trong Bitcoin - Tiền ảo

Bitcoin Cash Definition

Bitcoin Cash Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bitcoin Cash Definition/Định nghĩa Bitcoin Cash trong Bitcoin - Tiền ảo

Bitcoin Classic

Bitcoin Classic là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bitcoin Classic/Bitcoin cổ điển trong Bitcoin - Tiền ảo

Bitcoin Dust

Bitcoin Dust là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bitcoin Dust/Bitcoin bụi trong Bitcoin - Tiền ảo

Bitcoin Maximalism

Bitcoin Maximalism là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bitcoin Maximalism/Bitcoin Maximalism trong Bitcoin - Tiền ảo

Bitcoin Mining, Explained

Bitcoin Mining, Explained là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bitcoin Mining, Explained/Bitcoin Mining, Giải thích trong Bitcoin - Tiền ảo

Bitcoin Misery Index

Bitcoin Misery Index là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bitcoin Misery Index/Index Misery Bitcoin trong Bitcoin - Tiền ảo