Danh sách

Zero Day Attack

Zero Day Attack là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Day Attack/Zero Day tấn công trong An ninh mạng - Luật

Value-Added Network (VAN)

Value-Added Network (VAN) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Value-Added Network (VAN)/Giá trị gia tăng Network (VAN) trong An ninh mạng - Luật

Two-Factor Authentication (2FA)

Two-Factor Authentication (2FA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Two-Factor Authentication (2FA)/Hai Factor Authentication (2FA) trong An ninh mạng - Luật

Third-Party Verification (TPV)

Third-Party Verification (TPV) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Third-Party Verification (TPV)/Bên thứ ba xác nhận (TPV) trong An ninh mạng - Luật

Supply Chain Attack

Supply Chain Attack là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Supply Chain Attack/Supply Chain Tấn trong An ninh mạng - Luật

Secure Electronic Transaction (SET)

Secure Electronic Transaction (SET) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Secure Electronic Transaction (SET)/Giao dịch điện tử an toàn (SET) trong An ninh mạng - Luật

Ransomware

Ransomware là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Ransomware/ransomware trong An ninh mạng - Luật

Macro Virus

Macro Virus là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Macro Virus/Virus Macro trong An ninh mạng - Luật

Hacktivism

Hacktivism là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Hacktivism/tin tặc trong An ninh mạng - Luật

Gray Box

Gray Box là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Gray Box/Grey Box trong An ninh mạng - Luật

General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation (GDPR) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng General Data Protection Regulation (GDPR)/Chung Protection Quy định dữ liệu (GDPR) trong An ninh mạng - Luật

Denial Of Service Attack (DoS)

Denial Of Service Attack (DoS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Denial Of Service Attack (DoS)/Denial of Service Attack (DoS) trong An ninh mạng - Luật

De-Anonymization

De-Anonymization là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng De-Anonymization/De-Ẩn danh trong An ninh mạng - Luật

Cybersecurity

Cybersecurity là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Cybersecurity/An ninh mạng trong An ninh mạng - Luật

Dark Web

Dark Web là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Dark Web/Web tối trong An ninh mạng - Luật

Data Breach

Data Breach là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Data Breach/Vi phạm dữ liệu trong An ninh mạng - Luật

Data Loss

Data Loss là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Data Loss/Data Loss trong An ninh mạng - Luật

Data Migration

Data Migration là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Data Migration/dữ liệu di cư trong An ninh mạng - Luật

Cyber And Privacy Insurance

Cyber And Privacy Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Cyber And Privacy Insurance/Cyber ​​Và Bảo hiểm bảo mật trong An ninh mạng - Luật

Cloud Computing

Cloud Computing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Cloud Computing/Điện toán đám mây trong An ninh mạng - Luật