Danh sách

High Earners, Not Rich Yet (HENRYs)

High Earners, Not Rich Yet (HENRYs) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng High Earners, Not Rich Yet (HENRYs)/Đối với người có cao, không giàu Tuy (Henrys) trong Xu hướng - Tin tức

Digital Nomad

Digital Nomad là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Digital Nomad/Digital Nomad trong Xu hướng - Tin tức

Digital C-Type Print

Digital C-Type Print là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Digital C-Type Print/Kỹ thuật số C-Type In trong Xu hướng - Tin tức

Blackberry Addiction

Blackberry Addiction là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Blackberry Addiction/Blackberry Nghiện trong Xu hướng - Tin tức