Danh sách

Look-Through Earnings

Look-Through Earnings là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Look-Through Earnings/Thu nhập Look-Qua trong Warren Buffett - Lãnh đạo doanh nghiệp

Derivatives Time Bomb

Derivatives Time Bomb là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Derivatives Time Bomb/Các dẫn xuất Time Bomb trong Warren Buffett - Lãnh đạo doanh nghiệp

Buffett Rule

Buffett Rule là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Buffett Rule/Buffett Rule trong Warren Buffett - Lãnh đạo doanh nghiệp

90/10 Strategy

90/10 Strategy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng 90/10 Strategy/90/10 Chiến lược trong Warren Buffett - Lãnh đạo doanh nghiệp