Danh sách

Yellow Sheets

Yellow Sheets là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yellow Sheets/Sheets vàng trong Trái phiếu doanh nghiệp - Trái phiếu

Telephone Bond

Telephone Bond là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Telephone Bond/Điện thoại Bond trong Trái phiếu doanh nghiệp - Trái phiếu

Retail Note

Retail Note là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Retail Note/Lưu ý bán lẻ trong Trái phiếu doanh nghiệp - Trái phiếu

Performance Index Paper (PIP)

Performance Index Paper (PIP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Performance Index Paper (PIP)/Performance Index Giấy (PIP) trong Trái phiếu doanh nghiệp - Trái phiếu

Fixed-Rate Capital Securities (FRCS)

Fixed-Rate Capital Securities (FRCS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Fixed-Rate Capital Securities (FRCS)/Lãi suất cố định Capital Securities (FRCS) trong Trái phiếu doanh nghiệp - Trái phiếu

Fine Paper

Fine Paper là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Fine Paper/Fine Paper trong Trái phiếu doanh nghiệp - Trái phiếu

Dirty Price

Dirty Price là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Dirty Price/bẩn Giá trong Trái phiếu doanh nghiệp - Trái phiếu

Debt Exchangeable for Common Stock (DECS)

Debt Exchangeable for Common Stock (DECS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Debt Exchangeable for Common Stock (DECS)/Nợ Exchangeable cho Cổ phiếu phổ thông (DECS) trong Trái phiếu doanh nghiệp - Trái phiếu

Debenture Redemption Reserve

Debenture Redemption Reserve là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Debenture Redemption Reserve/Giấy nợ Redemption trữ trong Trái phiếu doanh nghiệp - Trái phiếu

Commercial Paper Funding Facility (CPFF)

Commercial Paper Funding Facility (CPFF) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Commercial Paper Funding Facility (CPFF)/Giấy thương mại Tài trợ cơ sở (CPFF) trong Trái phiếu doanh nghiệp - Trái phiếu

Commercial Paper Funding Program (CPFP)

Commercial Paper Funding Program (CPFP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Commercial Paper Funding Program (CPFP)/Chương trình Tài trợ Thương mại Giấy (CPFP) trong Trái phiếu doanh nghiệp - Trái phiếu

Corporate Inflation-Linked Securities

Corporate Inflation-Linked Securities là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Corporate Inflation-Linked Securities/Chứng khoán Lạm phát-Linked Corporate trong Trái phiếu doanh nghiệp - Trái phiếu

Chastity Bond

Chastity Bond là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Chastity Bond/Khiết tịnh Bond trong Trái phiếu doanh nghiệp - Trái phiếu