Danh sách

Universal Default

Universal Default là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Universal Default/phổ Mặc định trong Tín dụng xấu - Thẻ tín dụng

Subprime Credit Card

Subprime Credit Card là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Subprime Credit Card/Thẻ tín dụng dưới chuẩn trong Tín dụng xấu - Thẻ tín dụng

Subprime Borrower

Subprime Borrower là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Subprime Borrower/subprime vay trong Tín dụng xấu - Thẻ tín dụng

Semi-Secured Credit Card

Semi-Secured Credit Card là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Semi-Secured Credit Card/Thẻ tín dụng Semi-Bảo trong Tín dụng xấu - Thẻ tín dụng

Secured Credit Card

Secured Credit Card là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Secured Credit Card/Thẻ tín dụng có bảo đảm trong Tín dụng xấu - Thẻ tín dụng

Penalty Repricing

Penalty Repricing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Penalty Repricing/phạt đánh giá lại trong Tín dụng xấu - Thẻ tín dụng

Credit Card Debt

Credit Card Debt là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Credit Card Debt/Nợ thẻ tín dụng trong Tín dụng xấu - Thẻ tín dụng

Charge-Off Rate (Credit Card)

Charge-Off Rate (Credit Card) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Charge-Off Rate (Credit Card)/Khoanh nợ Rate (Credit Card) trong Tín dụng xấu - Thẻ tín dụng