Danh sách

Uniform Gifts to Minors Act (UGMA)

Uniform Gifts to Minors Act (UGMA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uniform Gifts to Minors Act (UGMA)/Quà tặng Uniform Đạo luật Người chưa thành niên (UGMA) trong Tiết kiệm học Đại học - Tài chính gia đình

Tuition Insurance

Tuition Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tuition Insurance/Bảo hiểm học phí trong Tiết kiệm học Đại học - Tài chính gia đình

Registered Education Savings Plan (RESP)

Registered Education Savings Plan (RESP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Registered Education Savings Plan (RESP)/Kế hoạch tiết kiệm Giáo dục có đăng ký (RESP) trong Tiết kiệm học Đại học - Tài chính gia đình

Prepaid Tuition Program

Prepaid Tuition Program là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Prepaid Tuition Program/Chương trình Học phí trả trước trong Tiết kiệm học Đại học - Tài chính gia đình

Perkins Loan

Perkins Loan là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Perkins Loan/Perkins vay trong Tiết kiệm học Đại học - Tài chính gia đình

Pell Grant

Pell Grant là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Pell Grant/Pell Grant trong Tiết kiệm học Đại học - Tài chính gia đình

The Higher Education Act of 1965 (HEA)

The Higher Education Act of 1965 (HEA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng The Higher Education Act of 1965 (HEA)/Luật giáo dục đại học năm 1965 (HEA) trong Tiết kiệm học Đại học - Tài chính gia đình

Grant-in-Aid

Grant-in-Aid là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Grant-in-Aid/Tiền trợ cấp của chính phủ trong Tiết kiệm học Đại học - Tài chính gia đình

Expected Family Contribution (EFC)

Expected Family Contribution (EFC) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Expected Family Contribution (EFC)/Dự kiến ​​đóng góp với gia đình (EFC) trong Tiết kiệm học Đại học - Tài chính gia đình

Coverdell Education Savings Account (ESA)

Coverdell Education Savings Account (ESA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Coverdell Education Savings Account (ESA)/Tài khoản Tiết kiệm Giáo dục Coverdell (ESA) trong Tiết kiệm học Đại học - Tài chính gia đình

Cost Of Attendance

Cost Of Attendance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Cost Of Attendance/Chi phí tham khảo trong Tiết kiệm học Đại học - Tài chính gia đình

Bursary Award

Bursary Award là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bursary Award/giải thưởng Bursary trong Tiết kiệm học Đại học - Tài chính gia đình

Accumulated Income Payments (AIP)

Accumulated Income Payments (AIP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Accumulated Income Payments (AIP)/Thanh toán thu nhập tích lũy (AIP) trong Tiết kiệm học Đại học - Tài chính gia đình

529 Plan

529 Plan là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng 529 Plan/529 Kế hoạch trong Tiết kiệm học Đại học - Tài chính gia đình

529 Savings Plan

529 Savings Plan là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng 529 Savings Plan/529 Kế hoạch tiết kiệm trong Tiết kiệm học Đại học - Tài chính gia đình