Danh sách

zk-SNARK

zk-SNARK là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng zk-SNARK/zk-Snark trong Chiến lược & kiến thức tiền ảo - Tiền ảo

ZCash

ZCash là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng ZCash/ZCash trong Chiến lược & kiến thức tiền ảo - Tiền ảo

Virtual Currency

Virtual Currency là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Virtual Currency/ảo ngoại tệ trong Chiến lược & kiến thức tiền ảo - Tiền ảo

UTXO

UTXO là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng UTXO/UTXO trong Bitcoin - Tiền ảo

Uncle Block (Cryptocurrency)

Uncle Block (Cryptocurrency) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uncle Block (Cryptocurrency)/Bác Block (Cryptocurrency) trong Chiến lược & kiến thức tiền ảo - Tiền ảo

tZero

tZero là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng tZero/tZero trong Chiến lược & kiến thức tiền ảo - Tiền ảo

Trade Hill Exchange

Trade Hill Exchange là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade Hill Exchange/Trao đổi thương mại Hill trong Mua bán - Tiền ảo

Tether (USDT)

Tether (USDT) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tether (USDT)/Tether (USDT) trong Chiến lược & kiến thức tiền ảo - Tiền ảo

Tezos

Tezos là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tezos/Tezos trong Chiến lược & kiến thức tiền ảo - Tiền ảo

Tangle (Cryptocurrency)

Tangle (Cryptocurrency) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tangle (Cryptocurrency)/Mớ (Cryptocurrency) trong Chiến lược & kiến thức tiền ảo - Tiền ảo

Stealth Address (Cryptocurrency)

Stealth Address (Cryptocurrency) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stealth Address (Cryptocurrency)/Stealth Địa chỉ (Cryptocurrency) trong Chiến lược & kiến thức tiền ảo - Tiền ảo

Stellar (Cryptocurrency)

Stellar (Cryptocurrency) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stellar (Cryptocurrency)/Stellar (Cryptocurrency) trong Chiến lược & kiến thức tiền ảo - Tiền ảo

Spoofy

Spoofy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Spoofy/Spoofy trong Chiến lược & kiến thức tiền ảo - Tiền ảo

Stablecoin

Stablecoin là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stablecoin/Stablecoin trong Chiến lược & kiến thức tiền ảo - Tiền ảo

Soft Fork

Soft Fork là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Soft Fork/Fork mềm trong Chiến lược & kiến thức tiền ảo - Tiền ảo

SkyCoin SKY (Cryptocurrency)

SkyCoin SKY (Cryptocurrency) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SkyCoin SKY (Cryptocurrency)/SkyCoin SKY (Cryptocurrency) trong Chiến lược & kiến thức tiền ảo - Tiền ảo

Smart Assets (Cryptocurrency)

Smart Assets (Cryptocurrency) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Smart Assets (Cryptocurrency)/Tài sản thông minh (Cryptocurrency) trong Chiến lược & kiến thức tiền ảo - Tiền ảo

Simple Agreement for Future Tokens (SAFT)

Simple Agreement for Future Tokens (SAFT) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Simple Agreement for Future Tokens (SAFT)/Hiệp định đơn giản cho Token tương lai (SAFT) trong Chiến lược & kiến thức tiền ảo - Tiền ảo

Silk Road

Silk Road là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Silk Road/Con đường Tơ Lụa trong Chiến lược & kiến thức tiền ảo - Tiền ảo

Shitcoin

Shitcoin là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Shitcoin/Shitcoin trong Chiến lược & kiến thức tiền ảo - Tiền ảo