Danh sách

Tax Umbrella

Tax Umbrella là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tax Umbrella/thuế Umbrella trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Taxpayer Identification Number (TIN)

Taxpayer Identification Number (TIN) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Taxpayer Identification Number (TIN)/Mã số đối tượng nộp thuế (TIN) trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Tax Loss Carryforward

Tax Loss Carryforward là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tax Loss Carryforward/Mất thuế Mượn trước trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Tangible Personal Property

Tangible Personal Property là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tangible Personal Property/Tài sản cá nhân hữu hình trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Schedule K-1

Schedule K-1 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Schedule K-1/Schedule K-1 trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Proxy Tax

Proxy Tax là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Proxy Tax/thuế Proxy trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Profit Motive

Profit Motive là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Profit Motive/Động cơ lợi nhuận trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Pigovian Tax

Pigovian Tax là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Pigovian Tax/thuế Pigovian trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Payroll Deduction Plan

Payroll Deduction Plan là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Payroll Deduction Plan/Kế hoạch biên chế khấu trừ trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Nonpassive Income and Losses

Nonpassive Income and Losses là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Nonpassive Income and Losses/Thu nhập Nonpassive và tổn thất trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Nevada Corporation

Nevada Corporation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Nevada Corporation/Công ty Cổ phần Nevada trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Low-Income Housing Tax Credit

Low-Income Housing Tax Credit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Low-Income Housing Tax Credit/Thu nhập thấp Tax Credit Nhà ở trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

IRS Publication 557: Tax-Exempt Status for Your Organization

IRS Publication 557: Tax-Exempt Status for Your Organization là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng IRS Publication 557: Tax-Exempt Status for Your Organization/IRS Publication 557: tình trạng miễn thuế cho tổ chức của bạn trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

IRS Publication 931: Deposit Requirements For Employment Taxes

IRS Publication 931: Deposit Requirements For Employment Taxes là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng IRS Publication 931: Deposit Requirements For Employment Taxes/IRS Publication 931: Yêu cầu đặt cọc Đối với Thuế tuyển dụng trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

IRS Publication 334: Tax Guide For Small Business

IRS Publication 334: Tax Guide For Small Business là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng IRS Publication 334: Tax Guide For Small Business/IRS Publication 334: Hướng dẫn thuế cho doanh nghiệp nhỏ trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

IRS Publication 541

IRS Publication 541 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng IRS Publication 541/IRS Publication 541 trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Indian Employment Credit

Indian Employment Credit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Indian Employment Credit/Tín dụng Việc Ấn Độ trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

First-Year Allowance

First-Year Allowance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng First-Year Allowance/Đầu năm Phụ cấp trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Federal Unemployment Tax Act (FUTA)

Federal Unemployment Tax Act (FUTA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Federal Unemployment Tax Act (FUTA)/Luật Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA) trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ

Earnings Stripping

Earnings Stripping là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Earnings Stripping/Thu nhập Tước trong Thuế doanh nghiệp nhỏ - Doanh nghiệp nhỏ