Danh sách

Zero Percent

Zero Percent là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Percent/zero Percent trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Zero-Floor Limit

Zero-Floor Limit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Floor Limit/Zero-Tầng Giới hạn trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Warning Bulletin

Warning Bulletin là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Warning Bulletin/Cảnh báo Bulletin trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Visa Card

Visa Card là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Visa Card/Thẻ Visa trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Validation Code

Validation Code là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Validation Code/Mã xác nhận trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Upfront Pricing

Upfront Pricing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Upfront Pricing/giá trả trước trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Transactor

Transactor là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Transactor/giao dịch viên trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Terms And Conditions (Credit Card)

Terms And Conditions (Credit Card) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Terms And Conditions (Credit Card)/Điều khoản và Điều kiện (Credit Card) trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Standard Floor Limit

Standard Floor Limit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Standard Floor Limit/Chuẩn Tầng Giới hạn trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Schumer Box

Schumer Box là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Schumer Box/Schumer Box trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Retroactive Interest Rate Increase Definition

Retroactive Interest Rate Increase Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Retroactive Interest Rate Increase Definition/Hồi tố lãi suất Tăng Definition trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Retail Credit Facility

Retail Credit Facility là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Retail Credit Facility/Cơ sở tín dụng bán lẻ trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Private Label Credit Card Defined

Private Label Credit Card Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Private Label Credit Card Defined/Nhãn hiệu riêng Credit Card Defined trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Primary Account Number – PAN

Primary Account Number – PAN là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Primary Account Number – PAN/Tiểu học Số tài khoản - PAN trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Price Protection

Price Protection là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Price Protection/Bảo vệ giá trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Previous Balance Method

Previous Balance Method là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Previous Balance Method/Phương pháp cân đối trước trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Prepaid Credit Card

Prepaid Credit Card là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Prepaid Credit Card/Thẻ tín dụng trả trước trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Point-To-Point Encryption (P2PE)

Point-To-Point Encryption (P2PE) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Point-To-Point Encryption (P2PE)/Point-To-Point Encryption (P2PE) trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Plain Vanilla Card

Plain Vanilla Card là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Plain Vanilla Card/Plain Vanilla Thẻ trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

PCI Compliance

PCI Compliance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng PCI Compliance/Tuân PCI trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân