Danh sách

2-1 Buydown

2-1 Buydown là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng 2-1 Buydown/2-1 Buydown trong Thế chấp - Sở hữu nhà

3/27 Adjustable-Rate Mortgage (3/27 ARM)

3/27 Adjustable-Rate Mortgage (3/27 ARM) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng 3/27 Adjustable-Rate Mortgage (3/27 ARM)/3/27 Điều chỉnh-Rate Mortgage (3/27 ARM) trong Thế chấp - Sở hữu nhà

5/1 Hybrid Adjustable-Rate Mortgage (5/1 Hybrid ARM)

5/1 Hybrid Adjustable-Rate Mortgage (5/1 Hybrid ARM) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng 5/1 Hybrid Adjustable-Rate Mortgage (5/1 Hybrid ARM)/5/1 lai có thể điều chỉnh-Rate Mortgage (5/1 lai ARM) trong Thế chấp - Sở hữu nhà

3-2-1 Buy-Down Mortgage

3-2-1 Buy-Down Mortgage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng 3-2-1 Buy-Down Mortgage/3-2-1 Mua-Down thế chấp trong Thế chấp - Sở hữu nhà

125% Loan

125% Loan là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng 125% Loan/125% cho vay trong Thế chấp - Sở hữu nhà