Danh sách

Retirement Money Market Account

Retirement Money Market Account là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Retirement Money Market Account/Tài khoản hưu trí Thị Trường Tiền Tệ trong Tài khoản thị trường tiền tệ - Ngân hàng

Money Market Account

Money Market Account là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Money Market Account/Tiền đi chợ trong Tài khoản thị trường tiền tệ - Ngân hàng

Money Market Yield

Money Market Yield là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Money Market Yield/Thị Trường Tiền Tệ Năng suất trong Tài khoản thị trường tiền tệ - Ngân hàng

Money Market Account Xtra (MMAX)

Money Market Account Xtra (MMAX) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Money Market Account Xtra (MMAX)/Tiền Xtra Tài khoản thị trường (MMAX) trong Tài khoản thị trường tiền tệ - Ngân hàng

Johannesburg Interbank Average Rate (JIBAR)

Johannesburg Interbank Average Rate (JIBAR) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Johannesburg Interbank Average Rate (JIBAR)/Johannesburg liên ngân hàng trung bình Rate (JIBAR) trong Tài khoản thị trường tiền tệ - Ngân hàng

Interbank Call Money Market

Interbank Call Money Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Interbank Call Money Market/Liên ngân hàng chợ Gọi tiền trong Tài khoản thị trường tiền tệ - Ngân hàng

Institutional Deposits Corporation (IDC)

Institutional Deposits Corporation (IDC) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Institutional Deposits Corporation (IDC)/Chế Tiền gửi Corporation (IDC) trong Tài khoản thị trường tiền tệ - Ngân hàng

Hot Money

Hot Money là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Hot Money/Tiền tươi trong Tài khoản thị trường tiền tệ - Ngân hàng

Collateralized Borrowing and Lending Obligation – CBLO

Collateralized Borrowing and Lending Obligation - CBLO là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Collateralized Borrowing and Lending Obligation - CBLO/Vay thế chấp và cho vay Nghĩa vụ - CBLO trong Tài khoản thị trường tiền tệ - Ngân hàng