Danh sách

Zero Layoff Policy

Zero Layoff Policy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Layoff Policy/Chính sách sa thải zero trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Zero-Coupon Mortgage

Zero-Coupon Mortgage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Coupon Mortgage/Zero-Phiếu giảm giá thế chấp trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Zero-Gap Condition

Zero-Gap Condition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Gap Condition/Zero-Gap Điều kiện trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Walk-Through Test

Walk-Through Test là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Walk-Through Test/Walk-Through thử nghiệm trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Voucher Check

Voucher Check là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voucher Check/Kiểm tra chứng từ trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Voluntary Liquidation

Voluntary Liquidation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voluntary Liquidation/thanh tự nguyện trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Vendor Note

Vendor Note là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vendor Note/Vendor Note trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Value Engineering

Value Engineering là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Value Engineering/Kỹ thuật giá trị trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unrestricted Net Assets

Unrestricted Net Assets là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unrestricted Net Assets/Tài sản thuần không hạn chế trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unissued Stock

Unissued Stock là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unissued Stock/chưa phát hành cổ trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Underwriting Group

Underwriting Group là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underwriting Group/Bảo lãnh phát hành Nhóm trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Underwriting Agreement

Underwriting Agreement là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underwriting Agreement/Hiệp định bảo lãnh phát hành trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unappropriated Retained Earnings

Unappropriated Retained Earnings là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unappropriated Retained Earnings/Thu nhập giữ lại không dùng đến trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unbundling

Unbundling là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unbundling/unbundling trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Treasury Offering

Treasury Offering là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Treasury Offering/Kho bạc Cung cấp trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Treasury Stock (Treasury Shares)

Treasury Stock (Treasury Shares) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Treasury Stock (Treasury Shares)/Kho bạc Cổ (Kho bạc cổ phiếu) trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Trading Assets

Trading Assets là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trading Assets/Tài sản giao dịch trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Trade Finance

Trade Finance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade Finance/Tài chính thương mại trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Time Draft

Time Draft là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Time Draft/Hiện Dự thảo trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Target Cash Balance

Target Cash Balance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Target Cash Balance/Target Cash Balance trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán