Danh sách

Waiver Of Demand

Waiver Of Demand là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Waiver Of Demand/Khước từ nhu cầu trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Waiver of Premium for Payer Benefit

Waiver of Premium for Payer Benefit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Waiver of Premium for Payer Benefit/Khước từ cao cấp cho Benefit người trả tiền trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Waiver Of Restoration Premium

Waiver Of Restoration Premium là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Waiver Of Restoration Premium/Khước từ phục hồi cao cấp trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Voluntary Conveyance

Voluntary Conveyance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voluntary Conveyance/Conveyance tự nguyện trong Quyền sở hữu nhà đất - Tài chính cá nhân

Voluntary Reserve

Voluntary Reserve là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voluntary Reserve/Cục dự trữ tự nguyện trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Vostro Account

Vostro Account là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vostro Account/Tài khoản Vostro trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Visa Card

Visa Card là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Visa Card/Thẻ Visa trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Vested Interest

Vested Interest là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vested Interest/Quyền lợi trong Kế hoạch nghỉ hưu - Tài chính cá nhân

Vehicle Excise Duty

Vehicle Excise Duty là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vehicle Excise Duty/Xe tiêu thụ đặc biệt Duty trong Thuế - Tài chính cá nhân

Voluntary Employees’ Beneficiary Association (VEBA)

Voluntary Employees' Beneficiary Association (VEBA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voluntary Employees' Beneficiary Association (VEBA)/Người lao động tự nguyện Người thụ hưởng Association (VEBA) trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

VantageScore

VantageScore là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng VantageScore/VantageScore trong Tín dụng và nợ - Tài chính cá nhân

Variable Benefit Plan

Variable Benefit Plan là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variable Benefit Plan/Kế hoạch Benefit biến trong Kế hoạch nghỉ hưu - Tài chính cá nhân

Validation Code

Validation Code là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Validation Code/Mã xác nhận trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Utilization Fee

Utilization Fee là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Utilization Fee/Phí sử dụng trong Tín dụng và nợ - Tài chính cá nhân

Use and Occupancy (U&O)

Use and Occupancy (U&O) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Use and Occupancy (U&O)/Sử dụng và Occupancy (U & O) trong Quyền sở hữu nhà đất - Tài chính cá nhân

Unstated Interest Paid

Unstated Interest Paid là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unstated Interest Paid/Lãi unstated Paid trong Thuế - Tài chính cá nhân

Upfront Pricing

Upfront Pricing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Upfront Pricing/giá trả trước trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Unsatisfied Judgment Fund

Unsatisfied Judgment Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unsatisfied Judgment Fund/Quỹ Judgment không được đáp ứng trong Tài chính gia đình - Tài chính cá nhân

Universal Banking

Universal Banking là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Universal Banking/Universal Banking trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Uninsurable Peril

Uninsurable Peril là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uninsurable Peril/Peril Uninsurable trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân