Danh sách

Wells Notice

Wells Notice là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wells Notice/Wells Thông báo trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

Unregistered Shares

Unregistered Shares là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unregistered Shares/Cổ phiếu không đăng ký trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

Uniform Securities Act

Uniform Securities Act là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uniform Securities Act/Luật Chứng khoán Uniform trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

Trade Reporting and Compliance Engine – TRACE

Trade Reporting and Compliance Engine – TRACE là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade Reporting and Compliance Engine – TRACE/Báo cáo Thương mại và Tuân Engine - TRACE trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

State Administrator

State Administrator là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng State Administrator/Quản trị Nhà nước trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

Securities Transfer Agents Medallion Program

Securities Transfer Agents Medallion Program là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Securities Transfer Agents Medallion Program/Đại lý chuyển nhượng chứng khoán Chương trình Medallion trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

Securities Investor Protection Corporation (SIPC)

Securities Investor Protection Corporation (SIPC) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Securities Investor Protection Corporation (SIPC)/Công ty Cổ phần Bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán (SIPC) trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

Securities Industry Regulatory Authority – SIRA

Securities Industry Regulatory Authority – SIRA là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Securities Industry Regulatory Authority – SIRA/Ngành Chứng khoán Cơ quan Quản lý - SIRA trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

SEC Yield

SEC Yield là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SEC Yield/SEC Năng suất trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

SEC POS AM Filing

SEC POS AM Filing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SEC POS AM Filing/SEC POS AM Filing trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

SEC RW Filing

SEC RW Filing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SEC RW Filing/SEC RW Filing trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

SEC Schedule 13D

SEC Schedule 13D là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SEC Schedule 13D/SEC Biểu 13D trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

SEC Schedule 13E-3

SEC Schedule 13E-3 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SEC Schedule 13E-3/SEC Schedule 13E-3 trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

Section 12D-1 Limit

Section 12D-1 Limit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Section 12D-1 Limit/Mục 12D-1 Giới hạn trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

SEC MEF Filings

SEC MEF Filings là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SEC MEF Filings/Tài liệu lưu trữ SEC MEF trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

SEC Form U-1

SEC Form U-1 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SEC Form U-1/SEC Mẫu U-1 trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

SEC Form U-3A-2

SEC Form U-3A-2 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SEC Form U-3A-2/SEC Mẫu U-3A-2 trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

SEC Form U-5S

SEC Form U-5S là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SEC Form U-5S/SEC Mẫu U-5S trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

SEC Form U-7D

SEC Form U-7D là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SEC Form U-7D/SEC Mẫu U-7D trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

SEC Form X-17A-5

SEC Form X-17A-5 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SEC Form X-17A-5/SEC Mẫu X-17A-5 trong SEC & cơ quan quản lý - Luật