Danh sách

Quid Pro Quo Contribution

Quid Pro Quo Contribution là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Quid Pro Quo Contribution/Quid Pro Đóng góp Quo trong Quyên góp từ thiện - Thuế

Qualified Charitable Organization Defined

Qualified Charitable Organization Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Qualified Charitable Organization Defined/Tổ chức từ thiện trình độ Defined trong Quyên góp từ thiện - Thuế

Proof of Charitable Contributions

Proof of Charitable Contributions là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Proof of Charitable Contributions/Bằng chứng về khoản đóng góp từ thiện trong Quyên góp từ thiện - Thuế

Permanently Restricted Assets

Permanently Restricted Assets là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Permanently Restricted Assets/Tài sản vĩnh viễn Restricted trong Quyên góp từ thiện - Thuế

Nonprofit Organization (NPO)

Nonprofit Organization (NPO) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Nonprofit Organization (NPO)/Tổ chức phi lợi nhuận (NPO) trong Quyên góp từ thiện - Thuế

IRS Publication 561: Determining the Value of Donated Property

IRS Publication 561: Determining the Value of Donated Property là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng IRS Publication 561: Determining the Value of Donated Property/IRS Publication 561: Xác định giá trị của tài sản tặng trong Quyên góp từ thiện - Thuế

Form 8283: Noncash Charitable Contributions Explanation

Form 8283: Noncash Charitable Contributions Explanation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Form 8283: Noncash Charitable Contributions Explanation/Mẫu 8283: Noncash từ thiện đóng góp Giải thích trong Quyên góp từ thiện - Thuế

Form 8283-V Definition

Form 8283-V Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Form 8283-V Definition/Form 8283-V Definition trong Quyên góp từ thiện - Thuế

Form 8282: Donee Information Return Explanation

Form 8282: Donee Information Return Explanation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Form 8282: Donee Information Return Explanation/Mẫu 8282: Donee Thông tin Return Giải thích trong Quyên góp từ thiện - Thuế

Charitable Contributions Deduction

Charitable Contributions Deduction là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Charitable Contributions Deduction/Các khoản đóng góp từ thiện Trích trong Quyên góp từ thiện - Thuế

Benefactor

Benefactor là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Benefactor/làm việc từ thiện trong Quyên góp từ thiện - Thuế

501(c)(3) Organizations

501(c)(3) Organizations là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng 501(c)(3) Organizations/501 (c) (3) Tổ chức trong Quyên góp từ thiện - Thuế