Danh sách

Z-Share

Z-Share là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Z-Share/Cổ phiếu Z trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Yield Tilt Index Fund

Yield Tilt Index Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yield Tilt Index Fund/Quỹ Index Nghiêng năng suất trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Y-Share

Y-Share là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Y-Share/Y-Chia sẻ trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

World Fund

World Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng World Fund/Quỹ thế giới trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Withdrawal Plan

Withdrawal Plan là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Withdrawal Plan/Kế hoạch rút quân trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Weighted Average Credit Rating

Weighted Average Credit Rating là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weighted Average Credit Rating/Weighted xếp hạng tín dụng trung bình trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Vice Fund

Vice Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vice Fund/Phó Quỹ trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Venture Capital Trust (VCT)

Venture Capital Trust (VCT) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Venture Capital Trust (VCT)/Venture Capital Trust (VCT) trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Value Fund

Value Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Value Fund/Quỹ value trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

United States Treasury Money Mutual Funds

United States Treasury Money Mutual Funds là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng United States Treasury Money Mutual Funds/Mutual Funds tiền Hoa Kỳ Kho bạc trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Unitized Fund

Unitized Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unitized Fund/Quỹ unitized trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Ultra-Short Bond Fund

Ultra-Short Bond Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Ultra-Short Bond Fund/Ultra-Ngắn Quỹ Bond trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Trailer Fee

Trailer Fee là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trailer Fee/Phí Trailer trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Tracker Fund

Tracker Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tracker Fund/Quỹ Tracker trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Total Bond Fund

Total Bond Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Total Bond Fund/Tổng Quỹ Bond trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Target-Risk Fund

Target-Risk Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Target-Risk Fund/Quỹ Target-rủi ro trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Tax-Efficient Fund

Tax-Efficient Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tax-Efficient Fund/Quỹ thuế hiệu quả trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Total Annual Fund Operating Expenses

Total Annual Fund Operating Expenses là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Total Annual Fund Operating Expenses/Tổng Chi phí hoạt động Quỹ hàng năm trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Style Drift

Style Drift là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Style Drift/phong cách Drift trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Sub-Advised Fund

Sub-Advised Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sub-Advised Fund/Quỹ phụ khuyên trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư