Danh sách

Window Dressing

Window Dressing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Window Dressing/cách chưng bày trong Quỹ phòng vệ - Giao dịch quỹ

Side Pocket

Side Pocket là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Side Pocket/Túi bên trong Quỹ phòng vệ - Giao dịch quỹ

Short Hedge

Short Hedge là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Short Hedge/Hedge ngắn trong Quỹ phòng vệ - Giao dịch quỹ

Run On The Fund

Run On The Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Run On The Fund/Chạy On The Quỹ trong Quỹ phòng vệ - Giao dịch quỹ

Quant Fund

Quant Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Quant Fund/Quỹ Quant trong Quỹ phòng vệ - Giao dịch quỹ

Performance Fee

Performance Fee là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Performance Fee/Phí thi công trong Quỹ phòng vệ - Giao dịch quỹ

Net Exposure

Net Exposure là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Net Exposure/Exposure net trong Quỹ phòng vệ - Giao dịch quỹ

Management Fee

Management Fee là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Management Fee/Phí quản lý trong Quỹ phòng vệ - Giao dịch quỹ

Long-Term Capital Management (LTCM)

Long-Term Capital Management (LTCM) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Long-Term Capital Management (LTCM)/Long-Term Capital Management (LTCM) trong Quỹ phòng vệ - Giao dịch quỹ

Institutional Investor

Institutional Investor là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Institutional Investor/Chủ đầu tư tổ chức trong Quỹ phòng vệ - Giao dịch quỹ

High-Water Mark

High-Water Mark là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng High-Water Mark/Cao-Nước Đánh dấu trong Quỹ phòng vệ - Giao dịch quỹ

Global Macro Hedge Fund

Global Macro Hedge Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Global Macro Hedge Fund/Toàn cầu Macro Quỹ Hedge trong Quỹ phòng vệ - Giao dịch quỹ

Gate Provision

Gate Provision là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Gate Provision/cổng Cung cấp trong Quỹ phòng vệ - Giao dịch quỹ

Dedicated Short Bias

Dedicated Short Bias là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Dedicated Short Bias/Chuyên dụng ngắn Bias trong Quỹ phòng vệ - Giao dịch quỹ

Absolute Return Index

Absolute Return Index là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Absolute Return Index/Absolute Return Index trong Quỹ phòng vệ - Giao dịch quỹ