Danh sách

Vested Benefit Obligation (VBO)

Vested Benefit Obligation (VBO) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vested Benefit Obligation (VBO)/Trao Benefit Nghĩa vụ (VBO) trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Value Of Risk (VOR)

Value Of Risk (VOR) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Value Of Risk (VOR)/Giá trị rủi ro (VOR) trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Valuation Analysis

Valuation Analysis là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Valuation Analysis/Phân tích định giá trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Valuation Definition

Valuation Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Valuation Definition/Định giá Definition trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unmatched Book

Unmatched Book là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unmatched Book/chưa từng có Book trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unqualified Opinion

Unqualified Opinion là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unqualified Opinion/Ý kiến ​​không chất lượng trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unit Sales

Unit Sales là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unit Sales/đơn vị bán hàng trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Tree Diagram

Tree Diagram là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tree Diagram/Tree Diagram trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Total Revenue Test

Total Revenue Test là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Total Revenue Test/Tổng kiểm tra doanh thu trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Times-Revenue Method

Times-Revenue Method là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Times-Revenue Method/Phương pháp Times-Doanh thu trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Three-Sigma Limits

Three-Sigma Limits là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Three-Sigma Limits/Ba-Sigma giới hạn trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Total Enterprise Value (TEV)

Total Enterprise Value (TEV) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Total Enterprise Value (TEV)/Tổng số doanh nghiệp giá trị gia tăng (TEV) trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Theoretical Value (Of A Right)

Theoretical Value (Of A Right) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Theoretical Value (Of A Right)/Giá trị lý thuyết (Of A Phải) trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Tangible Net Worth Definition

Tangible Net Worth Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tangible Net Worth Definition/Hữu hình Net Worth Definition trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Tangible Common Equity (TCE)

Tangible Common Equity (TCE) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tangible Common Equity (TCE)/Hữu hình Equity chung (TCE) trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Systematic Sampling

Systematic Sampling là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Systematic Sampling/Lấy mẫu hệ thống trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Sustainable Growth Rate – SGR

Sustainable Growth Rate – SGR là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sustainable Growth Rate – SGR/Tỷ lệ tăng trưởng bền vững - SGR trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Sum of Squares

Sum of Squares là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sum of Squares/Tổng bình phương trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Subjective Probability

Subjective Probability là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Subjective Probability/Xác suất chủ quan trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Strong Sell

Strong Sell là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Strong Sell/Bán mạnh trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán