Danh sách

V2X (Vehicle-to-Vehicle or Vehicle-to-Infrastructure)

V2X (Vehicle-to-Vehicle or Vehicle-to-Infrastructure) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng V2X (Vehicle-to-Vehicle or Vehicle-to-Infrastructure)/V2X (Vehicle-to-xe hoặc xe-to-Cơ sở hạ tầng) trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản

United States V. The South-Eastern Underwriter Association

United States V. The South-Eastern Underwriter Association là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng United States V. The South-Eastern Underwriter Association/Hiệp hội Underwriter Hoa Kỳ V. Đông Nam trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản

Transportation Sector

Transportation Sector là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Transportation Sector/ngành Giao thông vận tải trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản

Toxic Debt

Toxic Debt là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Toxic Debt/nợ độc trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản

Top-Down Analysis

Top-Down Analysis là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Top-Down Analysis/Phân tích trên xuống trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản

Time Charter Equivalent (TCE)

Time Charter Equivalent (TCE) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Time Charter Equivalent (TCE)/Thời gian điều lệ tương đương (TCE) trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản

Tertiary Industry

Tertiary Industry là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tertiary Industry/Công nghiệp hạng ba trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản

Telecom Arbitrage

Telecom Arbitrage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Telecom Arbitrage/Telecom Arbitrage trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản

Standard Industrial Classification (SIC Code)

Standard Industrial Classification (SIC Code) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Standard Industrial Classification (SIC Code)/Phân loại công nghiệp tiêu chuẩn (SIC Code) trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản

Silicon Valley

Silicon Valley là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Silicon Valley/Thung lũng Silicon trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản

Sharing Economy

Sharing Economy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sharing Economy/Kinh tế chia sẻ trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản

Service Sector

Service Sector là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Service Sector/Khu vực dịch vụ trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản

Sector

Sector là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sector/khu vực trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản

Sector Analysis

Sector Analysis là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sector Analysis/Phân tích ngành trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản

Sector Fund

Sector Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sector Fund/Quỹ ngành trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản

Same-Store Sales

Same-Store Sales là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Same-Store Sales/Cùng Gian Hàng Sales trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản

Rust Bowl

Rust Bowl là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Rust Bowl/Rust Bowl trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản

Ringfencing

Ringfencing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Ringfencing/Ringfencing trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản

Richmond Manufacturing Index

Richmond Manufacturing Index là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Richmond Manufacturing Index/Richmond Manufacturing Index trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản

Revenue Ton Mile

Revenue Ton Mile là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Revenue Ton Mile/Doanh thu Tôn Mile trong Phân tích ngành - Phân tích cơ bản