Danh sách

Zombie Debt

Zombie Debt là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zombie Debt/zombie nợ trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Zombies

Zombies là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zombies/Zombies trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Working Capital Loan – Definition

Working Capital Loan – Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Working Capital Loan – Definition/Working Capital Loan - Định nghĩa trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Waterfall Payment

Waterfall Payment là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Waterfall Payment/Thanh toán thác trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unitranche Debt

Unitranche Debt là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unitranche Debt/Unitranche nợ trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Underinvestment Problem

Underinvestment Problem là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underinvestment Problem/vấn đề thiếu đầu tư trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

UCC-1 Statement

UCC-1 Statement là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng UCC-1 Statement/UCC-1 Bản Tuyên Bố trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Trade Credit

Trade Credit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade Credit/tín dụng thương mại trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Total Liabilities

Total Liabilities là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Total Liabilities/Tổng nợ phải trả trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Termination Event

Termination Event là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Termination Event/tổ chức sự kiện chấm dứt trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Term Out

Term Out là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Term Out/hạn Out trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Syndicated Loan

Syndicated Loan là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Syndicated Loan/vay hợp vốn trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Surety

Surety là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Surety/người bảo đãm trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Subordinated Debt Definition

Subordinated Debt Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Subordinated Debt Definition/Định nghĩa nợ trực thuộc trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Subordinate Financing

Subordinate Financing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Subordinate Financing/tài chính cấp dưới trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Stretch Loan Definition

Stretch Loan Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stretch Loan Definition/Stretch vay Definition trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Sinking Fund

Sinking Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sinking Fund/chìm Quỹ trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Senior Debt

Senior Debt là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Senior Debt/Nợ cấp cao trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Secured Debt

Secured Debt là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Secured Debt/nợ bảo đảm trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Second-Lien Debt

Second-Lien Debt là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Second-Lien Debt/Thứ hai Liên Nợ trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán