Danh sách

European Central Bank – ECB

European Central Bank – ECB là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng European Central Bank – ECB/Ngân hàng Trung ương châu Âu - ECB trong Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) - Chính sách tiền tệ

European Financial Stability Facility (EFSF)

European Financial Stability Facility (EFSF) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng European Financial Stability Facility (EFSF)/Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) trong Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) - Chính sách tiền tệ

Euro Deposit

Euro Deposit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Euro Deposit/Euro tiền gửi trong Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) - Chính sách tiền tệ

ECB Announcement

ECB Announcement là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng ECB Announcement/ECB Thông báo trong Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) - Chính sách tiền tệ