Danh sách

Trading Software

Trading Software là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trading Software/Phần mềm giao dịch trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Toronto Stock Exchange (TSX)

Toronto Stock Exchange (TSX) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Toronto Stock Exchange (TSX)/Giao dịch chứng khoán Toronto (TSX) trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Third Market

Third Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Third Market/thị trường thứ ba trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Stock Screener

Stock Screener là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stock Screener/cổ phiếu trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Quote-Driven Market

Quote-Driven Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Quote-Driven Market/Thị trường Quote-Driven trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Over-The-Counter Bulletin Board (OTCBB)

Over-The-Counter Bulletin Board (OTCBB) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Over-The-Counter Bulletin Board (OTCBB)/Over-The-Counter Bulletin Board (OTCBB) trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

NASDAQ Global Market Composite

NASDAQ Global Market Composite là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng NASDAQ Global Market Composite/NASDAQ Composite thị trường toàn cầu trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

NASDAQ Global Select Market Composite

NASDAQ Global Select Market Composite là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng NASDAQ Global Select Market Composite/Chọn thị trường NASDAQ toàn cầu composite trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

NEX

NEX là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng NEX/NEX trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Nasdaq Intermarket

Nasdaq Intermarket là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Nasdaq Intermarket/Nasdaq Intermarket trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Nasdaq National Market Securities (Nasdaq-NM)

Nasdaq National Market Securities (Nasdaq-NM) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Nasdaq National Market Securities (Nasdaq-NM)/Nasdaq Chứng khoán Thị trường Quốc gia (Nasdaq-NM) trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Nasdaq-100 Pre-Market Indicator

Nasdaq-100 Pre-Market Indicator là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Nasdaq-100 Pre-Market Indicator/Nasdaq-100 Pre-Market Chỉ số trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Mobile Trading

Mobile Trading là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Mobile Trading/Thương mại di động trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Market Identifier Code (MIC)

Market Identifier Code (MIC) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Market Identifier Code (MIC)/Thị trường định danh Mã (MIC) trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Intermarket Surveillance Information System (ISIS)

Intermarket Surveillance Information System (ISIS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Intermarket Surveillance Information System (ISIS)/Hệ thống thông tin giám sát Intermarket (ISIS) trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Industry Classification Benchmark (ICB)

Industry Classification Benchmark (ICB) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Industry Classification Benchmark (ICB)/Phân loại Công nghiệp Benchmark (ICB) trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Goldman 360

Goldman 360 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Goldman 360/Goldman 360 trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

FactSet

FactSet là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng FactSet/FactSet trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Enterprise Application Integration

Enterprise Application Integration là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Enterprise Application Integration/Tích hợp ứng dụng doanh nghiệp trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Entity Trading Account

Entity Trading Account là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Entity Trading Account/TÀI KHOẢN GIAO DỊCH Entity trong Nền tảng & Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch