Danh sách

Wrap Fee

Wrap Fee là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wrap Fee/bọc Phí trong Môi giới - Đầu tư

Wirehouse Broker

Wirehouse Broker là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wirehouse Broker/Broker Wirehouse trong Môi giới - Đầu tư

Transfer Procedures

Transfer Procedures là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Transfer Procedures/Thủ tục chuyển nhượng trong Môi giới - Đầu tư

Trading Authorization

Trading Authorization là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trading Authorization/phép Thương mại trong Môi giới - Đầu tư

Threshold List

Threshold List là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Threshold List/Danh sách ngưỡng trong Môi giới - Đầu tư

Sub-Pennying

Sub-Pennying là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sub-Pennying/Sub-Pennying trong Môi giới - Đầu tư

Stuffing

Stuffing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stuffing/Hỗn hợp trong Môi giới - Đầu tư

Stock Record

Stock Record là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stock Record/cổ Ghi trong Môi giới - Đầu tư

Statement Stuffer

Statement Stuffer là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Statement Stuffer/Bản Tuyên Bố Stuffer trong Môi giới - Đầu tư

Squawk Box

Squawk Box là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Squawk Box/Squawk Box trong Môi giới - Đầu tư

Soft Commissions

Soft Commissions là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Soft Commissions/Tiền hoa hồng mềm trong Môi giới - Đầu tư

SIFMA (Security Industry/Financial Market Assoc.)

SIFMA (Security Industry/Financial Market Assoc.) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SIFMA (Security Industry/Financial Market Assoc.)/SIFMA (Công nghiệp An ninh / Financial Market PGS.) trong Môi giới - Đầu tư

Shingle Theory

Shingle Theory là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Shingle Theory/Shingle Theory trong Môi giới - Đầu tư

Selling Away

Selling Away là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Selling Away/bán Xa trong Môi giới - Đầu tư

Sellout

Sellout là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sellout/đồ vật bán hết trong Môi giới - Đầu tư

Saitori

Saitori là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Saitori/Saitori trong Môi giới - Đầu tư

Runner

Runner là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Runner/người chạy trong Môi giới - Đầu tư

Round Trip Transaction Costs

Round Trip Transaction Costs là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Round Trip Transaction Costs/Chi phí giao dịch chuyến đi vòng trong Môi giới - Đầu tư

Regulation R

Regulation R là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Regulation R/Quy định R trong Môi giới - Đầu tư

Registered Representative (RR)

Registered Representative (RR) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Registered Representative (RR)/Đại diện đăng ký (RR) trong Môi giới - Đầu tư