Danh sách

Zoning Ordinance Definition

Zoning Ordinance Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zoning Ordinance Definition/Pháp lệnh quy hoạch Definition trong Luật & Quy định - Đầu tư

Wrongful Termination Claim

Wrongful Termination Claim là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wrongful Termination Claim/Yêu cầu chấm dứt sai trái trong Luật & Quy định - Đầu tư

Writ

Writ là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Writ/Lệnh trong Luật & Quy định - Đầu tư

Writ of Attachment

Writ of Attachment là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Writ of Attachment/Lệnh tập tin đính kèm trong Luật & Quy định - Đầu tư

Writ Of Execution

Writ Of Execution là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Writ Of Execution/Lệnh thực hiện trong Luật & Quy định - Đầu tư

Water Quality Improvement Act Of 1970

Water Quality Improvement Act Of 1970 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Water Quality Improvement Act Of 1970/Cải thiện chất lượng nước Act of 1970 trong Luật & Quy định - Đầu tư

Wage Earner Plan (Chapter 13 Bankruptcy)

Wage Earner Plan (Chapter 13 Bankruptcy) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wage Earner Plan (Chapter 13 Bankruptcy)/Kế hoạch lương EARNER (Chương 13 Phá sản) trong Luật & Quy định - Đầu tư

Voluntary Plan Termination

Voluntary Plan Termination là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voluntary Plan Termination/Chấm dứt kế hoạch tự nguyện trong Luật & Quy định - Đầu tư

Volcker Rule

Volcker Rule là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Volcker Rule/Quy tắc Volcker trong Luật & Quy định - Đầu tư

Usufruct

Usufruct là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Usufruct/quyền dụng ích trong Luật & Quy định - Đầu tư

Defining Usury Laws

Defining Usury Laws là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Defining Usury Laws/Xác định Luật vay nặng lãi trong Luật & Quy định - Đầu tư

Uptick Rule

Uptick Rule là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uptick Rule/Rule uptick trong Luật & Quy định - Đầu tư

Urban Development Act of 1970

Urban Development Act of 1970 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Urban Development Act of 1970/Đạo luật Phát triển đô thị năm 1970 trong Luật & Quy định - Đầu tư

Uniform Individual Accident and Sickness Policy Provisions Act

Uniform Individual Accident and Sickness Policy Provisions Act là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uniform Individual Accident and Sickness Policy Provisions Act/Uniform Cá nhân tai nạn và chính sách Bệnh tật Đạo luật Quy định trong Luật & Quy định - Đầu tư

Uniform Partnership Act (UPA)

Uniform Partnership Act (UPA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uniform Partnership Act (UPA)/Đạo luật quan hệ đối tác thống nhất (UPA) trong Luật & Quy định - Đầu tư

Unilateral Contract

Unilateral Contract là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unilateral Contract/Hợp đồng đơn phương trong Luật & Quy định - Đầu tư

Truth in Lending Act (TILA)

Truth in Lending Act (TILA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Truth in Lending Act (TILA)/Sự thật trong Đạo luật cho vay (TILA) trong Luật & Quy định - Đầu tư

Telecommunications Consumer Protection Act of 1991 (TCPA)

Telecommunications Consumer Protection Act of 1991 (TCPA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Telecommunications Consumer Protection Act of 1991 (TCPA)/Luật Viễn thông Bảo vệ người tiêu dùng năm 1991 (TCPA) trong Luật & Quy định - Đầu tư

Taft-Hartley Act

Taft-Hartley Act là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Taft-Hartley Act/Đạo luật Taft-Hartley trong Luật & Quy định - Đầu tư

Statute of Frauds

Statute of Frauds là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Statute of Frauds/Thời gian lận trong Luật & Quy định - Đầu tư