Danh sách

Worldwide Income

Worldwide Income là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Worldwide Income/thu nhập trên toàn thế giới trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Widow’s Exemption

Widow's Exemption là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Widow's Exemption/Miễn Widow trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Voluntary Compliance

Voluntary Compliance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voluntary Compliance/Tuân tự nguyện trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Use Tax Definition

Use Tax Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Use Tax Definition/Sử dụng Definition Thuế trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Unrecaptured Section 1250 Gain

Unrecaptured Section 1250 Gain là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unrecaptured Section 1250 Gain/Mục Unrecaptured 1250 Gain trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Uniform Transfer Tax

Uniform Transfer Tax là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uniform Transfer Tax/Thuế chuyển Uniform trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Unrelated Business Taxable Income (UBTI)

Unrelated Business Taxable Income (UBTI) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unrelated Business Taxable Income (UBTI)/Không liên quan kinh doanh thu nhập chịu thuế (UBTI) trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Tax Exporting

Tax Exporting là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tax Exporting/thuế xuất khẩu trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Tax Fairness

Tax Fairness là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tax Fairness/Công bằng thuế trong Luật & quy định về thuế - Thuế

S Corporation (S Subchapter) Definition

S Corporation (S Subchapter) Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng S Corporation (S Subchapter) Definition/S Corporation (S Subchapter) Định nghĩa trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Specific Share Identification

Specific Share Identification là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Specific Share Identification/Cụ thể Chia sẻ Identification trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Section 1245

Section 1245 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Section 1245/Mục 1245 trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Section 1035 Exchange

Section 1035 Exchange là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Section 1035 Exchange/Mục 1035 Trao đổi trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Ring-Fence

Ring-Fence là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Ring-Fence/Vòng rào trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Retention Tax

Retention Tax là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Retention Tax/thuế Retention trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Reinvestment

Reinvestment là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Reinvestment/tái đầu tư trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Qualified Appraisal

Qualified Appraisal là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Qualified Appraisal/Thẩm định trình độ trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Passive Activity Loss Rules

Passive Activity Loss Rules là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Passive Activity Loss Rules/Nội quy Mất Hoạt động thụ động trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Not for Profit

Not for Profit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Not for Profit/Không vì lợi nhuận trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Nanny Tax

Nanny Tax là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Nanny Tax/thuế Nanny trong Luật & quy định về thuế - Thuế