Danh sách

Voluntary Simplicity

Voluntary Simplicity là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voluntary Simplicity/Sự tự nguyện dễ dàng trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm

Staycation

Staycation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Staycation/staycation trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm

Shoestring Definition

Shoestring Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Shoestring Definition/shoestring Definition trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm

Personal Spending Plan

Personal Spending Plan là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Personal Spending Plan/Kế hoạch chi tiêu cá nhân trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm

Performance Budget

Performance Budget là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Performance Budget/hiệu suất Ngân sách trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm

Paycheck to Paycheck

Paycheck to Paycheck là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Paycheck to Paycheck/Kiểm tra tiền lương trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm

Open-End Lease

Open-End Lease là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Open-End Lease/Mở End thuê trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm

Moving Expenses

Moving Expenses là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Moving Expenses/di chuyển Chi trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm

Luxury Automobile Limitations

Luxury Automobile Limitations là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Luxury Automobile Limitations/Luxury ô tô Hạn chế trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm

Lemon

Lemon là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Lemon/Chanh trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm

Lemon Laws

Lemon Laws là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Lemon Laws/Luật chanh trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm

Household Expenses

Household Expenses là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Household Expenses/Chi phí hộ gia đình trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm

Groupon

Groupon là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Groupon/Groupon trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm

Frugalista

Frugalista là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Frugalista/Frugalista trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm

Flexible Expense Defined

Flexible Expense Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Flexible Expense Defined/Linh hoạt Chi Defined trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm

Elite Status

Elite Status là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Elite Status/Tình trạng Elite trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm

Discretionary Expense

Discretionary Expense là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Discretionary Expense/Chi phí tùy tiện trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm

Commuting Expenses

Commuting Expenses là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Commuting Expenses/đi lại Chi trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm

Car Allowance Rebate System (CARS)

Car Allowance Rebate System (CARS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Car Allowance Rebate System (CARS)/Xe Hệ thống Rebate Allowance (CARS) trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm

Automatic Bill Payment Definition

Automatic Bill Payment Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Automatic Bill Payment Definition/Tự động Bill Definition thanh toán trong Lập ngân sách - Chi tiêu & Tiết kiệm