Danh sách

Zero Uptick

Zero Uptick là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Uptick/zero uptick trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Widow Maker

Widow Maker là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Widow Maker/Widow maker trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Wash

Wash là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wash/Rửa trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Wash-Sale Rule

Wash-Sale Rule là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wash-Sale Rule/Rửa-Sale Rule trong Các loại lệnh giao dịch & Quy trình - Kỹ năng giao dịch

Wash Trading

Wash Trading là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wash Trading/Thương mại Wash trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Wallflower

Wallflower là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wallflower/cây đinh hương vàng trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Volume of Trade

Volume of Trade là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Volume of Trade/Khối lượng Thương mại trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

CBOE Volatility Index (VIX) Definition

CBOE Volatility Index (VIX) Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng CBOE Volatility Index (VIX) Definition/CBOE Volatility Index (VIX) Định nghĩa trong Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Variable Prepaid Forward Contracts

Variable Prepaid Forward Contracts là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variable Prepaid Forward Contracts/Biến trả trước Forward Hợp đồng trong Quản trị rủi ro - Kỹ năng giao dịch

Value Trap

Value Trap là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Value Trap/bẫy giá trị trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Unsystematic Risk

Unsystematic Risk là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unsystematic Risk/rủi ro không có hệ thống trong Quản trị rủi ro - Kỹ năng giao dịch

Unwind

Unwind là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unwind/bung ra trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Upside

Upside là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Upside/upside trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Unlimited Risk

Unlimited Risk là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unlimited Risk/rủi ro không giới hạn trong Quản trị rủi ro - Kỹ năng giao dịch

Underwater

Underwater là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underwater/dưới nước trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Underlying Asset Definition

Underlying Asset Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underlying Asset Definition/Định nghĩa tài sản tiềm ẩn trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Trust Preferred Securities (TruPS)

Trust Preferred Securities (TruPS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trust Preferred Securities (TruPS)/Tin tưởng Preferred chứng khoán (TruPS) trong Công cụ giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Unchanged

Unchanged là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unchanged/không đổi trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Two-Way Quote

Two-Way Quote là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Two-Way Quote/Two-Way Quote trong Các loại lệnh giao dịch & Quy trình - Kỹ năng giao dịch

2% Rule

2% Rule là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng 2% Rule/2% Rule trong Quản trị rủi ro - Kỹ năng giao dịch